Výběr projektů

27.03.2009:

Výběr projektů probíhá na nadnárodní úrovni. Projekty jsou vybírány a schvalovány Monitorovací výbor (MC) na základě postupů a kritérií stanovených v programových dokumentech.

Koordinační jednotka (CU) a níže uvedené Otvírací komise a Vyhodnocovací skupiny poskytují technickou podporu při tomto výběrovém procesu.

Proces podání žádosti a výběr projektů

Proces podání žádosti a výběr projektů je rozdělen do následujících kroků:

 • Monitorovací výbor (MC) rozhodne o tom, kdy bude vyhlášeno veřejné výběrové řízení na předkládání žádostí o projekt a kterých projektů se bude týkat.
 • Vypsání veřejného výběrového řízení na předkládání žádostí o projekt bude oznámeno v Úředním věstníku EU (část "S"). Tímto aktem je vyhlášena nová výzva pro předkládání žádostí o projekt, resp. návrhů projektů.
 • Potenciální ( Vedoucí partner projektu (LP) a jeho PP tvořící dohromady Nadnárodní projektové skupiny - TPG) vyjádří svůj zájem zúčastnit se tohoto výběrového řízení předložením tzv. "Expression of interest" neboli žádosti o projekt. Žádost o projekt zašle Vedoucí partner projektu (LP) na adresu Koordinační jednotky (CU).
 • Otvírací komise zaregistruje žádosti o projekt a přezkoumá, zda splňují podmínky přípustnosti.
 • Vyhodnocovací skupina provede hodnocení těchto žádostí a vypracuje doporučení pro Monitorovací výbor (MC).
 • MC vybere potenciální Vedoucí partnery projektu (LP) a jejich Nadnárodní projektové skupiny - TPG, kteří budou pozváni do druhého kola výběrového řízení.
 • Řídící orgán (MA) zašle tzv. Zvací dopis k předložení návrhu projektu všem vybraným potenciálním Vedoucím partnerům projektu (LP).
 • Každý z Vedoucí partner projektu (LP) vytvoří konečnou podobu své TPG a zpracuje se svými PP návrh projektu.
 • Vedoucí partner projektu (LP) předloží své nabídky Koordinační jednotce (CU) ve lhůtě, která je stanovena na nejméně 40 dní.
 • Otvírací komise otevře obálky s nabídkami a zkontroluje formální požadavky včetně nejpozdějšího možného termínu pro dodání. Zároveň zpracuje oficiální záznam o předložených nabídkách.
 • Vyhodnocovací skupina složená z nezávislých hodnotitelů provede hodnocení předložených nabídek a stanový jejich pořadí. Závěry Vyhodnocovací skupiny ve formě zprávy budou prostřednictvím Koordinační jednotky (CU) předloženy Monitorovacímu výboru (MC).
 • MC s konečnou platností rozhodne, se kterými Vedoucími partnery projektů (LP) bude uzavřena smlouva o realizaci jednotlivých projektů ESPON.
 • Do 15 dnů bude Řídící orgán (MA) a Platební orgán (PA) písemně informovat prostřednictvím Koordinační jednotky (CU) všechny potenciální Vedoucí partnery projektů (LP), stejně jako všechny Národní kontaktní místa ESPON (ECP), a to buď formou zamítnutí projektu nebo formou předložení tzv. Subsidy Contract.
 • Vedoucí partner projektu (LP) informuje Projektové partnery (PP).
 • Řídící orgán (MA) uzavře s vybranými Vedoucími partnery projektů (LP) tzv. Subsidy Contract.
 • Vedoucí partner projektu (LP) uzavře Smlouvu o spolupráci se všemi Projektovými partnery (PP) v rámci své Nadnárodní projektové skupiny (TPG).
 • Informace o uzavřených smlouvách o realizaci příslušných projektů ESPON bude publikována v Úředním věstníku EU (část "S") v oznámení o přidělení zakázky včetně uvedení jmen vybraných Vedoucích partneru projektů (LP).

Soubory ke stažení