Charakteristika

Program INTERACT je součástí iniciativy ES Interreg III. Jeho hlavní náplní je využívat zkušeností a poznatků z předchozích etap iniciativy ES Interreg, a zejména zvyšovat efektivnost probíhající etapy iniciativy ES Interreg III (2000 - 2006). Program INTERACT je založen na expertizách realizovaných v oblastech regionálního rozvoje a přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Na jejich základě se zaměřuje na odstranění vyskytujících se nedostatků s cílem zvýšit dopad iniciativy ES Interreg III na hospodářskou a sociální soudržnost a spolupráci jak v rámci Evropské unie, tak se sousedícími zeměmi.

19. března 2009: Možnost účastnit se programu INTERACT je zpřístupněna všem stávajícím zemím Evropské unie. Zároveň je podporována účast nečlenských zemí EU.

19. března 2009: Oficiálním pracovním jazykem programu INTERACT byla stanovena angličtina.

19. března 2009: Cíle programu jsou specifikovány ve čtyřech prioritách a s nimi souvisejících opatřeních.

19. března 2009:

19. března 2009: Charakter činností realizovaných v rámci programu INTERACT.

19. března 2009: Kdo je oprávněn účastnit se projektů v rámci programu INTERACT.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven