Cíle programu

19.03.2009:

Cíle programu INTERACT jsou vzhledem k jeho zaměření následující:

  • přispět ke zvýšení kvality iniciativy ES Interreg III a poskytovat podporu při implementaci jejích všech tří větví (A, B, C);
  • umožnit a podpořit přenos zkušeností a best practise mezi institucemi a ostatními účastníky v různých zeměpisných oblastech, podpůrných programech a větvích Interreg III;
  • zavést společné standardy, procedury a nástroje pro implementaci iniciativy ES Interreg III (obzvláště pro meziregionální a nadnárodní spolupráci a pro spolupráci se sousedícími zeměmi);
  • posílit know-how, technické a organizační kapacity institucí, organizací a osob přímo se účastnících realizace programů a projektů Interreg III a zlepšit vazby mezi regionálními a národními nástroji a nástroji iniciativy ES Interreg III;
  • připravit zázemí pro zplepšení právních podmínek spolupráce v kontextu iniciativy ES Interreg III,
  • podpořit spolupráci v regionech na vnějších hranicích Evropské unie, obzvláště s regiony přistupujících a ostatních sousedících zemí;
  • podpořit přípravu implementace iniciativy ES Interreg III v nových členských zemích a po rozšíření EU podpora subjektů zapojených do řízení iniciativy ES Interreg III v oblasti řízení změn;
  • zvýšit počet projektových žadatelů v rámci všech větví iniciativy ES Interreg III;
  • vystupovat jako zprostředkovatel výměny dat a informací mezi programy ESPON, URBACT a iniciativou ES Interreg III.