Finanční kontrolní skupina

26.03.2009: The INTERACT Financial Control Group (FCG)

Definice

Finanční kontrolní skupina zajišťuje kontrolu druhého a třetího stupně. Byla ustavena k naplnění nařízení Komise (ES) č. 438/2001 pod koordinací rakouského Spolkového kancléřství. Je složena ze zástupců institucí odpovědných za finanční kontrolu ze všech členských zemí účastnících se programu INTERACT. Jedná se o finanční kontrolu na základě článku 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 zahrnující jak kontrolu vzorku, tak systémový audit, a na základě článku 15 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 týkající se prohlášení při ukončení pomoci.

Členy Finanční kontrolní skupiny za ČR jsou:

 • zástupce Jednotky inspekce projektů Ministerstva pro místní rozvoj (odpovědný za článek 10 výše uvedeného nařízení);
 • zástupce Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí (zodpovědný za článek 15 výše uvedeného nařízení).

Jednotka inspekce projektů je nezávislý útvar se zaměřením na provádění namátkových kontrol vzorku akcí a projektů na místě u konečných příjemců pomoci ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti.

Centrální harmonizační jednotka zabezpečuje veškeré svodné, zpravodajské a analytické činnosti spojené s gescí Ministerstva financí za jednotný výkon finanční kontroly ve veřejné správě, včetně vztahů Ministerstva financí k Nejvyššímu státnímu zastupitelství a k Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání. Plní úkoly v rámci pověření k vystavování prohlášení při ukončení pomoci u fondů EU.

Metoda výběru projektů pro kontrolu vzorku je plně v kompetenci Finanční kontrolní skupiny. Musí být odsouhlasena zástupci všech účastnících se zemí. Kontrolní vzorek bude vybrán s ohledem na vyvážené zastoupení typů a velikostí projektů. V úvahu budou brány také rizikové faktory (např. koncentrace projektů u určitého subjektu) a rozložení vzorku operací v programovém období.

Úkoly

Kontrola druhého stupně musí být důsledně oddělená od kontroly prvního stupně a zahrnuje:

 • systémový audit;
 • kontrolu vzorku pokrývající minimálně 5% celkových oprávněných výdajů v rámci programu.

Hlavní požadavky systémového auditu:

 • kontrola všech zapojených orgánů (Řídící orgán, Sekretariát INTERACT, Platební orgán);
 • kontrola všech aspektů řídícího a kontrolního systému (např. řízení projektů, kontroly prvního stupně apod.).

Auditoři musí:

 • předložit zprávu o auditu, která detailně popisuje vykonanou činnost;
 • sestavit seznam nálezů s návrhy možných opatření;
 • poskytnout detailní stanovisko o spolehlivosti řídícího a kontrolního systému.

Hlavní požadavky kontroly vzorku:

 • minimálně 5% celkových oprávněných výdajů v rámci programu;
 • nezávislost auditora (auditor zodpovědný za článek 10 nesmí být zapojen do řízení programu a kontroly projektů podle článku 4);
 • rozložení kontroly do celého programového období;
 • reprezentativní výběr vzorku operací (vyvážené zastoupení typů a velikostí projektů) a zohlednění rizikových faktorů;
 • kontrola vykazovaných nákladů projektů u vzorku na základě originální dokumentace (úroveň konečného příjemce);
 • ověření oprávněnosti a správnosti nákladů;
 • ověření realizace projektu (dodání zboží a služeb);
 • ověření efektivnosti plateb.

Finanční kontrola třetího stupně má za úkol:

 • prověřit jako nezávislý orgán řídící a kontrolní systém před ukončením programu;
 • prověřit jako nezávislý orgán nápravu případných nedostatků, zjištěných při kontrolách před ukončením programu;
 • prověřit v nezbytných případech další vzorky transakcí;
 • prověřit z důvodu získání přijatelné záruky, že certifikované prohlášení o výdajích je správné a že transakce jsou zákonné a řádné;
 • koncipovat prohlášení o ukončení pomoci;
 • zpracovat zprávu zahrnující všechny příslušné informace k odůvodnění prohlášení o ukončení pomoci;
 • odhadnout v případě závažných nedostatků v řídícím a kontrolním systému nebo v případě vysokého výskytu nesrovnalostí v prohlášení o ukončení pomoci rozsah problémů a jejich finanční dopad.