Monitorovací a řídící výbor

26.03.2009: Monitoring and Steering Committee (MSC)

Definice

Monitorovací a řídící výbor INTERACT dohlíží nad aktivitami Řídícího orgánu INTERACT, Sekretariátu INTERACT a Pracovních skupin INTERACT. Rozhoduje o výběru projektů a Pracovních skupin INTERACT.

Je tvořen zástupci států účastnících se programu a představiteli Řídícího orgánu INTERACT, Sekretariátu INTERACT a Evropské komise.

V případě ČR byl člen Monitorovacího a řídícího výboru jmenován v roce 2004 náměstkyní ministra pro místní rozvoj součastně s podepsáním zájmového dopisu o účasti ČR v programu INTERACT. ČR získala plnoprávné členství včetně hlasovacího práva po podpisu Dohody mezi členskými státy, Řídícím orgánem a Platebním orgánem dne 2. srpna 2005.

Úkoly

Monitorovací a řídící výbor INTERACT:

 • schvaluje roční pracovní plány;
 • upravuje a schvaluje Programový dodatek monitorovacích ukazatelů;
 • schvaluje Komunikační plán programu;
 • schvaluje pozměňovací návrhy k Operačnímu programu před jejich předložením Evropské komisi;
 • schvaluje výběrová řízení pro projekty a Pracovní skupiny INTERACT;
 • schvaluje zadávací podmínky pro výzvy na předkládání návrhů projektů;
 • schvaluje kroky, které mají být učiněny na roční hodnocení programu;
 • schvaluje použití prostředků technické pomoci;
 • vypracovává roční hodnocení dosud realizovaného pokroku ve vztahu k dosažení programových cílů;
 • hodnotí výsledky implementace;
 • zkoumá výsledky střednědobého hodnocení;
 • schvaluje roční a závěrečnou zprávu o implemetaci programu před jejich předložením Evropské komisi;
 • monitoruje program na základě finančních zpráv;
 • vybírá Pracovní skupiny INTERACT a projekty a odpovídá za rozvržení finančních prostředků pro jednotlivé operace.