Orgán kontroly prvního stupně

26.03.2009: Kontrolu prvního stupně vykonává v ČR pro program INTERACT Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Kontrolu prvního stupně zajišťuje v ČR pro program INTERACT Centrum pro regionální rozvoj     ČR.

Definice

Orgán kontroly prvního stupně je odpovědný za finanční kontrolu českých partnerů, kteří se účastní projektů v rámci programu. Členské země jsou povinné zřídit vhodné řídící a kontrolní systémy tak, aby bylo zajištěno použití finančních prostředků z ERDF v souladu s platnými právními předpisy. Náhrada části projektových nákladů z prostředků ERDF se provádí výhradně na základě potvrzení uskutečněných výdajů, které jsou doloženy účetními doklady. Na základě výsledků kontroly prvního stupně je půlročně vystavena certifikace na ověřené náklady. Certifikace výdajů pro všechny národní projektové části je pro Platební orgán předpokladem, aby Vedoucímu partnerovi poskytnul prostředky z ERDF.

V tomto smyslu se nejedná o certifikaci výdajů na úrovni programu vůči Evropské komisi (podle čl. 9 nařízení Komise č. 438/2001), ale o kontrolu uznatelnosti nákladů operace, skutečného dodání produktů a služeb a dodržení národních pravidel a pravidel Společenství - tedy o kontrolu ve smyslu článku 4 výše zmíněného nařízení č. 438/2001. Osvědčení o provedení této kontroly bude vydávat Ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti s Centrem pro regionální rozvoj ČR.

Úkoly

Orgán kontroly prvního stupně:

  • zajišťuje ověření skutečného dodání produktů a služeb spolufinancovaných v souladu se smlouvou o poskytnutí prostředků z ERDF;
  • zajišťuje ověření správnosti účetních dokladů;
  • zajišťuje ověření oprávněnosti nákladů pro spolufinancování z ERDF;
  • certifikuje půlročně výše uvedená ověření nákladů na úrovni projektu;
  • předává výkazy výdajů a žádosti o platbu Národnímu koordinátorovi.