Monitorování

26.03.2009:

Zajištění monitorování na nadnárodní a národní úrovni

Realizace programu INTERACT je z velké části zajišťována nadnárodními subjekty pověřenými Evropskou komisí. Odpovědnost za monitorování a hodnocení programu nese Monitorovací a řídící výbor (MSC) společně s Řídícím orgánem (MA). Technickou a administrativní podporu jim zajišťuje Sekretariát INTERACT (SI).

Česká část implementační činnosti programu je zajišťována v rámci administrativní kapacity MMR, které je odpovědné za monitorování a hodnocení programu na národní úrovni. Technickou a administrativní podporu mu zajišťuje na základě Dohody o spolupráci Centrum pro regionální rozvoj ČR. Cílem monitorování na národní úrovni je zajistit průběžně dostatek informací pro vládu ČR, Parlament ČR, regiony, případně pro Evropskou komisi.

Schéma monitorovacího procesu je k dispozici ke stažení:


Nadnárodní úroveň

Do 3 měsíců od podepsání Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF s Řídícím orgánem (MA) (Subsidy Contract) musí Vedoucí partner projektu (LP) odevzdat Sekretariátu INTERACT (SI) zprávu o zahájení projektu (Start-up Report).

Každý Projektový partner (PP) má povinnost pravidelně (každých 6 měsíců) předat informace o postupu své části projektu Vedoucímu partnerovi projektu (LP). LP tyto informace shrne za celý projekt a předá Sekretariátu INTERACT (SI) dílčí zprávu (Progress Report), která zahrnuje zprávu o činnosti a finanční zprávu. Pro účely monitorování zpracuje Sekretariát INTERACT (SI) analýzu postupu jednotlivých projektů a předá tyto informace Řídícímu orgánu (MA) a příslušným partnerským státům. Dílčí zprávy jsou dále zpracovávány Sekretariátem INTERACT (SI) jako podklady pro závěrečné hodnocení všech projektů na úrovni programu.

Národní úroveň

Na národní úrovni vypracovávají jednotliví Projektoví partneři (PP) dílčí zprávy za vlastní českou část projektu. Ty jsou pak předány Orgánu kontroly prvního stupně (OKPS), který zadá příslušné údaje do MSSF-MONIT. V rámci softwarových programů MSSF-MONIT a MSSF-CENTRAL dochází k převodu zadaných informací. Národní koordinátor (NCo) každoročně zpracuje zprávu o využití prostředků ERDF alokovaných pro ČR v rámci programu INTERACT. Kvantifikace výsledků bude zpracovávána v souladu s aktuálními programovými dokumenty schválenými Evropskou komisí.