Výběr projektů

26.03.2009:

Postup výběru projektů

Výběr projektů na úrovni programu provádí nadnárodní Monitorovací a Řídící výbor (MSC), který se skládá ze zástupců všech partnerských zemí. Jednotlivé země tedy mohou ovlivnit výběr projektů pouze částečně, a to prostřednictvím svého pověřeného zástupce ve zmíněném výboru.

Dokumenty ke stažení:

Proces podání žádosti a výběr projektů

Proces podání žádosti a výběr projektů je rozdělen do následujících kroků:

  1. Monitorovací a Řídící výbor (MSC) rozhodne o termínu výzvy k předkládání žádostí o projekt. Výzva je vyhlášena Řídícím orgánem (MA) ve spolupráci se Sekretariátem INTERACT (SI).
  2. Žádost o projekt podává Vedoucí partner projektu (LP) na Sekretariát INTERACT (SI). Žádost musí splňovat požadavky týkající se cílových skupin, priorit a opatření. Každá žádost musí odkazovat jen na jednu prioritu a opatření.

V průběhu hodnotitelského procesu jsou žádosti porovnávány se dvěma soubory kritérií. Jedná se o minimální požadavky a výběrová kritéria. Všechny žádosti o projekt musí splňovat minimální požadavky nebo musí být na žádost Monitorovacího a Řídícího výboru (MSC) tyto podmínky ve stanoveném termínu doplněny, jinak jsou zamítnuty. Dalším krokem při hodnocení je porovnávání žádostí s výběrovými kritérii (selection criteria). Tato kritéria jsou základem pro ohodnocení projektů tak, aby bylo pro Monitorovací a Řídící výbor (MSC) sestaveno pořadí projektů v příslušné výzvě. MSC není povinen držet se pořadí projektů tak, jak ho stanovil Sekretariát INTERACT (SI).

Dokumenty ke stažení

V následujících dokumentech jsou k dispozici minimální požadavky a výběrová kritéria programu INTERACT: