UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

16.04.2009: S platností od 1. 9. 2005 dochází v rámci Iniciativy INTERREG IIIA ke změně formy právního aktu poskytování dotace.

Na základě nové verze závazné Metodiky finančních toků (MFT) a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, vydané s platností od 1. 7. 2005 Ministerstvem financí ČR, upozorňujeme všechny žadatele, že dochází ke změně formy právního aktu poskytování dotace v rámci Iniciativy INTERREG IIIA.

Nová forma právního aktu poskytování dotace

Počínaje 1. 9. 2005 již dotace nebude poskytována na základě Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí je Smlouva o financování, jak je tomu nyní, nýbrž na základě Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí budou podmínky poskytnutí dotace.

Dle MFT tak již nebude uzavřena žádná smlouva o financování po 31. 8. 2005. Po tomto datu budou ke schválenům projektům vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek (obdobně jako je tomu u dotačních titulů ze státního rozpočtu).