Organizační struktura

13.03.2009:

Řídící/Národní orgán

Evropská komise stanovila, že Národním orgánem v rámci česko-bavorského programu je Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor regionální přeshraniční spolupráce. Národní orgán komunikuje s Řídícím orgánem na druhé straně hranice. Hlavní rozdíl je v tom, že Řídící orgán je celkově zodpovědný za daný program a svoji část, Národní orgán je přitom zodpovědný pouze za svoji část programu.

Hlavní funkce:

 • odpovědnost za přípravu programů
 • schvalování plateb konečným příjemcům
 • podepisování smluv s konečnými příjemci
 • celkové monitorování a kontrola programu
 • zajišťování publicity a propagace programu

Kontakty jsou součástí v Příručky pro žadatele a konečného příjemce.

Sekretariáty Regionálních rad

Sekretariáty Regionálních rad jsou na české straně zprostředkujícím subjektem i pro implementaci programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, který vykonává svou funkci ve fázi přípravy, hodnocení a výběru projektu. Sekretariáty Regionální rady v závislosti na kraji sídlí na příslušném krajském úřadě.

Hlavní funkce:

 • provádění konzultací projektových žádostí s žadateli (případné poskytování informací, poradenství)
 • přijímání projektových žádosti
 • hodnocení projektů
 • zajištění přestavení projednávaných projektů za daný region nominovaným zástupcem regionu na Řídícím výboru

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Společný technický sekretariát

Společný technický sekretariát je instituce založená v rámci programů přeshraniční spolupráce Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a je ustavená jako samostatná jednotka, na níž Řídící/Národní orgán deleguje výkon některých svých funkcí. Pro jeden program je vždy zřízen jeden Společný technický sekretariát, který je složen ze zástupců obou partnerských zemí. Sídlí v zemi Řídícího orgánu, ve druhé zemi má obvykle detašované pracoviště. Jeho hlavní činností je administrativní podpora Řídícímu výboru a Monitorovacímu výboru a propagace daného programu.

Další hlavní funkce:

 • zveřejňování důležitých termínů vztahujících se k programům Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
 • aktualizace finančních analýz stavu realizace programu
 • zajišťuje hodnocení programu a další externí služby

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj je na české straně zprostředkujícím subjektem II pro implementaci programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Hlavní funkce:

 • příprava, kontrola úplnosti, případné úpravy a komplementace návrhů smluv o financování a jejich uzavření s konečným příjemcem
 • kontrola postupu konečného příjemce při zadávání veřejných zakázek
 • kontrola 1. stupně, tzn. věcná, finanční a formální kontrola projektů
 • kontrola realizace vzorků projektu Dispozičního fondu, vydávání potvrzení o souhrnné žádosti o platbu připravenou Správcem, vydávání osvědčení o provedné práci
 • přijímání žádostí o platby, včetně faktur a další dokumentace k projektu od konečných příjemců
 • přijímání zpráv o postupu dosaženém při realizaci projektů od konečných příjemců, zajišťování jejich kontroly a posouzení a schválení
 • sledování realizace projektů a dále sledování zrealizovaných projektů po dobu 5 let od podpisu smlouvy od financování

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Řídící výbor

Hlavní povinností Řídícího výboru je společný výběr a schvalování projektů a dozor nad jejich implementací. Projekty jsou vybírány se souhlasem všech členů oprávněných hlasovat, v souladu s výběrovou procedurou a podle kritérií stanovených v Programu Iniciativy Společenství a Programovém dodatku. Řídící výbor obvykle zasedá 4x ročně.

Další hlavní funkce:

 • pravidelně sleduje pokrok v dosahování cílů jednotlivých programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
 • zajišťuje společný výběr a schvalování projektů v souladu s opatřeními a prioritami programu
 • monitoring implementace projektů

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor provádí celkové monitorování programu. Monitorovací výbor je ustaven partnerskými státy po dohodě s Řídícím orgánem a po konzultacích s partnery. Skládá se z představitelů regionálních a místních institucí, celostátních institucí, hospodářských a sociálních partnerů a nevládních organizací a předsedá mu zástupce jednoho z partnerských států. Na práci výboru se ve funkci poradce podílí zástupce Evropské komise. Monitorovací výbor zasedá 1-2x ročně.

Hlavní funkce:

 • schvaluje kritéria pro výběr projektů financovaných v rámci každého opatření
 • potvrzuje nebo upravuje Programový dodatek, včetně materiálních a finančních indikátorů, které se používají k monitorování pomoci
 • zkoumá výsledky provádění pomoci, zejména dosažení cílů stanovených pro různá opatření a hodnocení
 • projednává a schvaluje každý návrh na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o příspěvku z Evropského fondu regionálního rozvoje

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Platební orgán/Sub-Platební orgán

U programů, kde Česká republika nebyla určena Platebním orgánem, byl zřízen tzv. Sub-Platební orgán. Na české straně tuto funkci vykonává Ministerstvo financí. Platebním orgánem je tedy na česko-polské hranici, na ostatních hranicích je Sub-Platebním orgánem, který je partnerem Platebnímu orgánu a je spoluodpovědný za povinnosti, které jsou mu určeny

Hlavní funkce:

 • vypracovávání a předkládání žádostí o průběžné platby a platby konečných zůstatků Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených Řídícím orgánem
 • přijímání plateb na jednotlivé programy od Evropské komise (Sub-Platební orgán přijímá platby od Platebního orgánu řídícího státu)
 • vedení samostatného účtu pro tyto prostředky a jejich zasílání oproti žádostem v pravidelných cyklech na účet Platební jednotky

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Platební jednotka

Funkci Platební jednotky všech programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. Platební jednotka je zprostředkujícím subjektem Platebního či sub-Platebního orgánu.

Hlavní funkce:

 • průběžné přijímání žádosti o platby konečným příjemcům od Řídícího či Národního orgánu za celý program
 • provádění kontroly žádostí konečného příjemce před provedením plateb konečnému příjemci
 • proplácení uznatelných nákladů konečným příjemcům na základě zkontrolovaných potvrzených žádostí o platby

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce