Fond mikroprojektů

V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je realizován i tzv. Fond mikroprojektů, který je kompaktní součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a který navazuje na úspěšný program přeshraniční spolupráce CBC Phare - Společný fond malých projektů. Fond mikroprojektů je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou přeshraniční spolupráci v regionech. Orientuje se především na měkké projekty (neinvestičního charakteru) - přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže atd.

Vhodní žadatelé

Vhodnými žadateli jsou města a obce (svazky obcí), kraje, organizace zřízené nebo založené kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory, organizace zřízené nebo založené státem.

Územní vymezení

Fond mikroprojektů bude realizován na stejném území jako celý Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polská republika, tj. na území krajů:

  • Libereckého
  • Královéhradeckého
  • Pardubického
  • Olomouckého
  • Moravskoslezského

Žádost

Od 25. srpna 2005 byla zprovozněna elektronická žádost pro podávání projektů v rámci Fondu mikroprojektů INTERREG IIIA v česko-polském pohraničí.

Dokumenty ke stažení:

Upozorňujeme žadatele, že tato žádost je platná pouze pro projekty předkládané do opatření 2.2. - Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů). Žádost pro další opatření žadatel nalezne v záložce "Dokumenty".

Financování

Minimální příspěvek z ERDF je 2 000 EUR. Maximální příspěvek z ERDF na projekt je 20 000 EUR, také v tomto případě bude dotace z ERDF tvořit maximálně 75% veškerých způsobilých výdajů projektu. Konečný uživatel bude muset zajistit celý podíl spolufinancování, neboť v rámci Fondu mikroprojektů nebudou poskytovány dotace ze státního rozpočtu.

Kontakty

Informace o jednotlivých Fondech mikroprojektů naleznete na níže uvedených webových stránkách.