Organizační struktura

15.04.2009:  

Řídící/Národní orgán

Evropská komise stanovila, že Ministerstvo pro místní rozvoj je Řídícím orgánem v programu na česko-polské hranici. Řídící orgán komunikuje s Národním orgánem na druhé straně hranice. Hlavní rozdíl je v tom, že Řídící orgán je celkově zodpovědný za daný program a svoji část, přičemž Národní orgán je zodpovědný pouze za svou část programu.

Hlavní funkce:
 • odpovědnost za přípravu programů
 • schvalování plateb konečným příjemcům
 • podepisování smluv s konečnými příjemci
 • celkové monitorování a kontrola programu
 • zajišťování publicity a propagace programu

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Sekretariáty Regionálních rad

Sekretariáty Regionálních rad jsou na české straně zprostředkujícím subjektem I pro implementaci programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, který vykonává svou funkci ve fázi přípravy, hodnocení a výběru projektu. Sekretariáty Regionální rady v závislosti na kraji sídlí na příslušném krajském úřadě.

Hlavní funkce:
 • provádění konzultací projektových žádostí s žadateli (případné poskytování informací, poradenství)
 • hodnocení projektů ve spolupráci s Společným technickým sekretariátem
 • zajištění přestavení projednávaných projektů za daný region nominovaným zástupcem regionu na Řídícím výboru

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Společný technický sekretariát

Společný technický sekretariát je instituce založená v rámci programů přeshraniční spolupráce Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a je ustavená jako samostatná jednotka, na níž Řídící orgán deleguje výkon některých svých funkcí. Pro jeden program je vždy zřízen jeden Společný technický sekretariát, který je složen ze zástupců obou partnerských zemí. Sídlí v zemi Řídícího orgánu, ve druhé zemi má obvykle detašované pracoviště. Jeho hlavní činností je administrativní podpora Řídícímu orgánu, Řídícímu výboru a Monitorovacímu výboru a propagace dotčeného programu.

Další hlavní funkce:
 • zveřejňování důležitých termínů vztahujících se k programům Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
 • přijímání projektových žádostí
 • hodnocení projektů ve spolupráci se sekretariáty Regionálních rad

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj je na české straně zprostředkujícím subjektem II pro implementaci programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Hlavní funkce:
 • příprava, kontrola úplnosti, případné úpravy a komplementace návrhů smluv o financování a jejich uzavření s konečným příjemcem
 • kontrola postupu konečného příjemce při zadávání veřejných zakázek
 • kontrola 1. stupně, tzn. věcná, finanční a formální kontrola projektů
 • kontrola realizace vzorků projektu Fondu mikroprojektů, vydávání potvrzení o souhrnné žádosti o platbu připravenou Správcem, vydávání osvědčení o provedné práci
 • přijímání žádostí o platby, včetně faktur a další dokumentace k projektu od konečných příjemců
 • přijímání zpráv o postupu dosaženém při realizaci projektů od konečných příjemců, zajišťování jejich kontroly a posouzení a schválení
 • sledování realizace projektů a dále sledování zrealizovaných projektů po dobu 5 let od podpisu smlouvy od financování

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Řídící výbor

Hlavní povinností Řídícího výboru je společný výběr a schvalování projektů a dozor nad jejich implementací. Projekty jsou vybírány se souhlasem všech členů oprávněných hlasovat a jsou vybírány v souladu s výběrovou procedurou a podle kritérií stanovených v Programu Iniciativy Společenství a Programovém dodatku. Řídící výbor obvykle zasedá 4x ročně.

Další hlavní funkce:
 • pravidelně sleduje pokrok v dosahování cílů jednotlivých programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
 • zajišťuje společný výběr a schvalování projektů v souladu s opatřeními a prioritami programu
 • monitoring implementace projektů

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor provádí celkové monitorování programu. Monitorovací výbor je ustaven partnerskými státy po dohodě s Řídícím orgánem a po konzultacích s partnery. Skládá se z představitelů regionálních a místních institucí, celostátních institucí, hospodářských a sociálních partnerů a nevládních organizací a předsedá mu zástupce jednoho z partnerských států. Na práci výboru se ve funkci poradce podílí zástupce Evropské komise. Monitorovací výbor zasedá 1-2x ročně.

Hlavní funkce:
 • schvaluje kritéria pro výběr projektů financovaných v rámci každého opatření
 • potvrzuje nebo upravuje Programový dodatek, včetně materiálních a finančních indikátorů, které se používají k monitorování pomoci
 • zkoumá výsledky provádění pomoci, zejména dosažení cílů stanovených pro různá opatření a hodnocení
 • projednává a schvaluje každý návrh na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o příspěvku z Evropského fondu regionálního rozvoje

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Platební orgán/Sub-platební orgán

U programů, kde Česká republika nebyla určena Platebním orgánem, byl zřízen tzv. sub-Platební orgán. Na české straně tuto funkci vykonává Ministerstvo financí. Platebním orgánem je tedy na česko-polské hranici, na ostatních hranicích je sub-Platebním orgánem, který je partnerem Platebnímu orgánu a je spoluodpovědný za povinnosti, které jsou mu určeny

Hlavní funkce:
 • vypracovávání a předkládání žádostí o průběžné platby a platby konečných zůstatků Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených Řídícím orgánem
 • přijímání plateb na jednotlivé programy od Evropské komise (Sub-platební orgánrepřijímá platba od Platebního orgánu řídícího státu)
 • vedení samostatného účtu pro tyto prostředky a jejich zasílání oproti žádostem v pravidelných cyklech na účet Platební jednotky

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Platební jednotka

Funkci Platební jednotky všech programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. Platební jednotka je zprostředkujícím subjektem Platebního či sub-Platebního orgánu.

Hlavní funkce:
 • průběžné přijímání žádosti o platby konečným příjemcům od Řídícího či Národního orgánu za celý program
 • provádění kontroly žádostí konečného příjemce před provedením plateb konečnému příjemci
 • proplácení uznatelných nákladů konečným příjemcům na základě zkontrolovaných potvrzených žádostí o platby

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce.