Nová Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MFT)) a souvisejí

14.04.2009: Na základě nové verze závazné Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MFT), vydané s platností od 1. 7. 2005 Ministerstvem financí ČR, upozorňujeme všechny žadatele, že dochází ke změně formy právního aktu poskytování dotace v rámci Iniciativy INTERREG IIIA.
Počínaje 1. 9. 2005 již dotace nebude poskytována na základě Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí je Smlouva o financování, jak je tomu nyní, nýbrž na základě Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí budou podmínky poskytnutí dotace.

Dle MFT tak již nebudou po 31.8.2005 uzavírány smlouvy o financování . Po tomto datu budou ke schválenům projetkům vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek (obdobně jako je tomu dotačních titulů ze státního rozpočtu).

Ukotvení změny v Příručce pro žadatele

Tato změna bude zachycena v novém vydání Příručky pro žadatele a konečného příjemce (vydání 5), které bude zveřejněno ke dni 1. října 2005. Pravidly obsaženými v tomto vydání příručky se bude řídit příprava rozhodnutí a následná administrace všech projektů, pro které nebyla do konce srpna 2005 uzavřena smlouva. Podání žádosti o platbu se bude řídit platným vydáním příručky v době, kdy je žádost o platbu podávána.