Financování projektu, způsobilé výdaje

13.03.2009:

Na podílu spolufinancování z národních zdrojů se kromě státního rozpočtu 5 % určených pro tento program může podílet kraj i obec. Může tedy nastat situace, že žadatel do projektu nebude muset vložit vlastní prostředky? Např. svazku přispějí na projekt jednotlivé obce a kraj. Žadatel samozřejmě zajistí finanční krytí projektu v průběhu realizace.

Ano, žadatel může podíl z národních veřejných prostředků (25 %) složit z veřejných prostředků státu (max. 5 % může činit příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý prostřednictvím MMR), z příspěvku kraje, obce apod.


Je třeba dokazovat původ zboží zakoupeného z podpory jako tomu bylo u projektů Phare?

Při uplatňování způsobilých výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů nemá konečný příjemce/konečný uživatel povinnost prokazovat původ zboží a v podstatě je jedno, ze které země zboží pochází. Samozřejmě součástí výdajů hrazených z evropských fondů nemůže být výdaj na pořízení zboží ze země, na kterou je uvaleno embargo.


Jsou honoráře umělců způsobilým výdajem?

Honoráře umělcům mohou být způsobilým výdaje pouze u projektů předkládaných v rámci Fondu mikroprojektů.


Jsou výdaje, které vzniknou v souvislosti s projektem partnerovi projektu, způsobilé k financování?

Pokud výdaje vznikly v přímé souvislosti s přípravou a realizací projektu, jsou tyto výdaje považované za způsobilé.


Jakým způsobem se prokazují osobní výdaje zaměstnanců, kteří se podílejí na projektu?

Podkladem k zaúčtování osobních výdajů jsou mzdové listy. V případě, že zaměstnanec pracuje jen určitým procentem ze své pracovní doby na projektech financovaných ze strukturálních fondů, musí být údaje ze mzdového listu rozklíčené na část týkající se projektů a na část týkající se ostatních činností.


Jakým způsobem se uplatňují investiční výdaje?

Jako způsobilý výdaj je možno uplatnit buď pořizovací cenu investice nebo odpisy po dobu realizace projektu, nelze uplatnit obojí.