Způsob proplácení přidělené podpory

13.03.2009:

Na přidělené podpory v programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Rakousko nebudou poskytovány zálohové platby a veškeré platby budou propláceny zpětně až po ukončení projektu na základě žádosti, oproti předloženým fakturám a po provedení finanční a věcné kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR. Žadatel, resp. konečný příjemce, bude pracovat výhradně s korunami, tudíž neponese žádné kursové riziko.

S průběžnými platbami se počítá pouze u větších projektů rozdělených do více etap, a to za těchto podmínek:

  • minimální velikost projektů bude 4 mil. Kč a doba realizace projektu bude delší než 1 rok
  • a zároveň minimální velikost jedné platby je 1 mil. Kč.

Základní podmínky proplacení

Z podpory mohou být financovány pouze způsobilé výdaje vyplývající z nařízení EK č. 1685/2000, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní a jasné vymezení způsobilých výdajů je součástí Příručky pro žadatele a příjemce dotace, kterou neleznete v sekci Dokumenty.

Přímý převod prostředků získané podpory partnerům (českým ani partnerům na druhé straně hranice) není možný.