Financování projektů

14.04.2009:  

Struktura financování

Jednou ze základních podmínek pro výběr projektu je zajištění spolufinancování projektu žadatelem. Struktura financování jednotlivých projektů je následující:

· maximální podíl prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (tj. dotace EU) - 75 % výše celkových způsobilých výdajů projektu

· maximální podíl prostředků státního rozpočtu - 5 % výše celkových způsobilých výdajů projektu

· minimální míra spolufinancování zajištěná žadatelem o podporu při předkládání žádosti - 25 % způsobilých výdajů projektu

Jelikož na 5% spolufinancování ze státního rozpočtu není právní nárok, bude zapotřebí již při předkládání projektu prokázat zajištění spolufinancování v minimální výši 25 % pro případ, že by nebyla vybranému projektu přidělena tato státní podpora, resp. byla přidělena v nižší než maximální výši.

Spodní hranice velikosti podpory z ERDF je u velkých projektů v rámci jednotlivých programů Společenství INTERREG IIIA shodná s maximální výší podpory stanovené pro Fond malých projektů, tj. 7 500EUR.

Způsob financování

Vzhledem k tomu, že podpora z ERDF je vyplácena zpětně, žadatel si musí zajistit 100% předfinancování. Pokud je projekt realizován prostřednictvím několika věcně ucelených etap, musí žadatel prokázat předfinancování na realizaci dvou etap.