Přípravná fáze předkládání projektů

14.04.2009:  

Příprava projektové žádosti

Projektové návrhy připravuje žadatel, a to buď samostatně nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu, specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. Řídící/Národní orgán neposkytuje žádná doporučení, na který subjekt se obracet. Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti každého žadatele.

Rozhodne-li se žadatel účastnit programu, základní informace získá v Příručce pro žadatele a konečného příjemce nebo na Krajských úřadech příslušného kraje (podle místa realizace projektu), které zajišťují konzultace pro všechny projekty a odstraňují veškeré formální a jiné nedostatky projektových žádostí před jejich předložením na Společný technický sekretariát.

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě v programu ELZA, který si nainstaluje podle přiložených pokynů. Postup pro vyplňování formuláře žádosti je součástí Příručky pro žadatele a konečného příjemce.

Předložení projektových žádostí

Projekty pro jednotlivé programy mají být předkládány na Krajský úřad průběžně, nikoli na základě klasické výzvy pro předkládání projektů. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně s tím, že pro každé zasedání Řídícího výboru (zpravidla 4x do roka), který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín do kdy je nutné žádost doručit na příslušný Krajský úřad, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání projednán. Tzn. pokud žadatel projekt do takového termínu nepředloží, projekt není ztracen, neboť může být projednán na následujícím zasedání Řídícího výboru.

Hodnocení žádostí

Bezprostředně po předložení žádosti o podporu bude provedena kontrola a hodnocení projektu. Hodnocení provádí pracovníci Krajského úřadu a částečně také následně pracovníci Společného technického sekretariátu. Nejprve je provedena kontrola formálních náležitostí a projektová žádost, která splňuje kritéria je zaregistrována. Poté se hodnotí přijatelnost projektu. Každý projekt musí splňovat základní kritéria přijatelnosti, jakými jsou například vhodnost žadatele, vhodný výběr aktivit, projekt nesmí mít negativní vliv na životní prostředí, nesmí být financován z jiných programů EU ani národních programů za účasti státního rozpočtu apod. Následuje kontrola finanční a věcné kvality projektu (adekvátnost požadovaných nákladů, zajištění spolufinancování apod.), regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelností projektu. Na závěr jsou hodnocena specifická kritéria programu INTERREG IIIA, tzn. zda je zaručena kvalita přeshraničního partnerství a zda projekt bude mít pozitivní přeshraniční dopad. Jako výsledek těchto hodnocení vzniknou podklady pro rozhodnutí Řídícího výboru, jehož hlavním úkolem je vybrat projekt k účasti v programu a přidělit podporu. S úspěšným příjemcem podpory je podepsána smlouva o financování a poté začíná vlastní realizace projektu.