Nová Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MFT) a souvisejíc

16.04.2009: Na základě nové verze závazné Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MFT), vydané s platností od 1.7.2005 Ministerstvem financí ČR, upozorňujeme všechny žadatele, že dochází ke změně formy právního aktu poskytování dotace v rámci Iniciativy INTERREG IIIA.

Nová forma právního aktu poskytování dotací

Počínaje 1.9.2005 již dotace nebude poskytována na základě Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí je Smlouva o financování, jak je tomu nyní, nýbrž na základě Rozhodnutí, jehož nedílnou součástí budou podmínky poskytnutí dotace.

Dle MFT tak již nebudou po 31.8.2005 uzavírány smlouvy o financování . Po tomto datu budou ke schválenům projetkům vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek (obdobně jako je tomu dotačních titulů ze státního rozpočtu).

Nové vydání Příručky pro žadatele

Tato změna bude zachycena v novém vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace (vydání 5), které bude zveřejněno ke dni 24. září 2005. Pravidly obsaženými v tomto vydání příručky se bude řídit příprava rozhodnutí a následná administrace všech projektů, pro které nebyla do konce srpna 2005 uzavřena smlouva. Podání žádosti o platbu se bude řídit platným vydáním příručky v době, kdy je žádost o platbu podávána.