Dokumenty

Základní programové dokumenty

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko na období 2004—2006 (dále jen CIP)

Program Iniciativy Společenství neboli Programový dokument (tzv. Community Initiative Programme, CIP) je nejdůležitějším dokumentem Iniciativy INTERREG IIIA, který se připravuje bilaterálně a vyžaduje souhlas Evropské komise. V něm jsou uvedeny hlavní rysy programu, tj. zvolená strategie, priority, opatření a obecně vymezené aktivity, dále rámcový způsob implementace, zapojení jednotlivých orgánů atd.

Programový dokument ke stažení:

Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko na období 2004—2006

V Programovém dodatku je Program Iniciativy Společenství dále rozpracován. Tento dokument se dává Komisi pouze na vědomí a obsahuje detailnější rozpracování a popis jednotlivých opatření a aktivit, popis kritérií a způsob výběru projektu a dále popis realizace propagačního a komunikačního plánu apod.

Programový dodatek ke stažení:

Nejdůležitější dokumenty pro žadatele

Příručka pro žadatele a konečného příjemce

V Příručce pro žadatele a konečného příjemce se může dozvědět více o předmětech programu a vhodných aktivitách. Dále v ní zjistíte, na které instituce se může obracet s žádostí o konzultace či jaký je mechanismus výběru projektů apod.

Upozornění pro žadatele!!!

Od 10. února 2006 je v platnosti 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Tato verze je závazná pro projekty projednávané na dalších zasedání řídícího výboru.

Upozornění pro příjemce dotace!!!

V důsledku začlenění prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu k 1. 1. 2006 došlo k určitým změnám v administraci projektů. Tyto změny, související zejména s proplácením prostředků strukturálních fondů, platí pro všechny příjemce dotace bez ohledu na to, kdy předkládali svůj projekt. Dne 10. února 2006 vstoupilo v platnost 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace, kde jsou uvedeny informace závazné pro všechny příjemce.

Dokumenty ke stažení:

Starší verze Příručky pro žadatele a konečného příjemce jsou ke stažení v archívu.

Žádost

Programu je možné se zúčastnit na základě předložení kompletní projektové žádosti o podporu na Společný technický sekretariát. Žádost se zpracovává elektronicky.

Upozornění

Prosíme žadatele, aby předkládali své projektové žádosti a žádosti o platbu pouze v aktuální verzi elektronické žádosti. Poslední aktualizace byla provedena 4. 7. 2006.

Dokumenty ke stažení:

Další dokumenty

  • Příručka způsobilých výdajů (pdf - 1,39 MB)
    Metodická příručka má doporučující charakter a byla vytvořena za účelem usnadnění orientace řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, kontrolních orgánů, konečných příjemců a uživatelů při posuzování způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU.
  • Tabulka pro výpočet čistého výnosu (xls - 20,99 KB)
  • Studie proveditelnosti (pdf - 450,53 KB) - jde o zjednodušenou studii proveditelnosti, která odpovídá zjednodušené studii proveditelnosti pro SROP.
  • Oznámení (doc - 36,86 KB) - Oznámení o projektu, které je třeba předkládat Ministerstvu životního prostředí v případě, že projekt vyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí.