Přílohy k žádosti

17.03.2009:

Jaký doklad o zajištění finančního krytí předkládá obec?

V případě, že projekt bude financován z vlastních zdrojů, musí být vždy předloženo předběžné rozhodnutí statutárního orgánu nebo závazné rozhodnutí zastupitelstva obce. Výpis z účtu není dostatečným dokladem o zajištění finančních zdrojů.


Je v čestných prohlášeních tvořících přílohy k žádosti o podporu nutné u statutárního zástupce uvádět rodné číslo?

Ne, není, rodné číslo je možné nahradit datem narození.


Jak má vypadat smlouva o spolupráci mezi partnery?

Vzor smlouvy o spolupráci mezi partnery neexistuje. Tato smlouva není povinnou přílohou.


Jednou z příloh je čestné prohlášení, kde žadatel mj. prohlašuje, že má vyrovnány veškeré závazky vůči ČR a nemá daňové nedoplaty. Jak pohlížíte na to, že poplatníkovi (plátci) daně bylo povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle §60 zákona č.337/1992?

V programech Iniciativy Společenství INTERREG IIIA posečkání státního rozpočtu s úhradou dlužních závazků vůči státu nebo jinou dohodu o úhradě dlužních částek vůči těmto institucím nelze považovat za vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu a státním fondům. Čestné prohlášení je pro žadatele závazné a nelze ho měnit.