Fond mikroprojektů

V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je realizován i tzv. Fond mikroprojektů, který je kompaktní součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a který navazuje na úspěšný program přeshraniční spolupráce CBC Phare - Společný fond malých projektů. Fond mikroprojektů je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou přeshraniční spolupráci v regionech. Orientuje se především na měkké projekty (neinvestičního charakteru) - přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže atd.

Správce Fondu

Správcem Fondu mikroprojektů byl určen Region Bílé Karpaty a Administrátorem - Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. Projektové žádosti průběžně přijímá Administrátor Fondu na adrese:

Regionální rozvojová agentura Východní Morava
nám. Míru 64
760 01 Zlín
Web: http://www.rra-vychodnimorava.cz    

Vhodní žadatelé

Vhodnými žadateli jsou města a obce (svazky obcí), kraje, organizace zřízené nebo založené kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory, organizace zřízené nebo založené státem.

Územní vymezení

Fond mikroprojektů bude realizován na stejném území jako celý Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika, tj. na území krajů:

  • Jihomoravského
  • Zlínského
  • Moravskoslezského


Žádost

Upozornění: Prosíme žadatele, aby předkládali své projektové žádosti a žádosti o platbu pouze v aktuální verzi elektronické žádosti. Poslední aktualizace byla provedena dne 13. července 2006.

Dokumenty ke stažení:


Upozorňujeme žadatele, že tato žádost je platná pouze pro projekty předkládáné do opatření 1.3. - Fond mikroprojektů. Žádost pro další opatření žadatel nalezne v záložce "Dokumenty".

Financování

Minimální příspěvek z ERDF je 1000 EUR, maximální příspěvek z ERDF na projekt je 15 000 EUR, také v tomto případě bude dotace z ERDF tvořit maximálně 75% veškerých způsobilých výdajů projektu. Konečný uživatel bude muset zajistit celý podíl spolufinancování, neboť v rámci Fondu mikroprojektů nebudou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Další potřebné informace o Fondu mikroprojektů naleznete na webových stránkách Regionální rozvojové agentury věnované Fondu mikroprojektů    .