Organizační struktura

17.03.2009:

Řídící/Národní orgán

Evropská komise stanovila, že Ministerstvo pro místní rozvoj je Národním orgánem v programu na česko-slovenské hranici. Řídícím orgánem je slovenské Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje. Řídící orgán je celkově zodpovědný za daný program a svoji část, zatímco Národní orgán je zodpovědný pouze za svou část programu.

Hlavní funkce Národního orgánu:

 • podílí se na přípravě programů
 • schvaluje platby konečným příjemcům
 • podepisuje smlouvy s konečnými příjemci
 • zajišťuje monitorování a kontrolu v české části programu
 • zajišťuje publicitu a propagaci české části programu

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Sekretariáty Regionálních rad

Sekretariáty Regionálních rad jsou na české straně zprostředkujícím subjektem I, který se podílí na implementaci programů Iniciativy Společenství INTERREG III ve fázi přípravy, hodnocení a výběru projektu. Sekretariáty Regionální rady v závislosti na kraji sídlí na příslušném krajském úřadě.

Hlavní funkce:

 • provádění konzultací projektových žádostí s žadateli (případné poskytování informací, poradenství)
 • hodnocení projektů ve spolupráci s Společným technickým sekretariátem
 • zajištění přestavení projednávaných projektů za daný region nominovaným zástupcem regionu na Řídícím výboru

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Společný technický sekretariát

Společný technický sekretariát je instituce založená v rámci programů přeshraniční spolupráce Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a je ustavená jako samostatná jednotka, na níž Řídící orgán deleguje výkon některých svých funkcí. Pro jeden program je vždy zřízen jeden Společný technický sekretariát, který je složen ze zástupců obou partnerských zemí. Sídlí v zemi Řídícího orgánu, ve druhé zemi má obvykle detašované pracoviště. Jeho hlavní činností je administrativní podpora Řídícímu orgánu, Národnímu orgánu, Řídícímu výboru, Monitorovacímu výboru a propagace dotčeného programu.

Další hlavní funkce:

 • zveřejňování důležitých termínů vztahujících se k programům Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
 • přijímání projektových žádosti
 • hodnocení projektů ve spolupráci se Sekretariáty Regionálních rad

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj je na české straně zprostředkujícím subjektem II pro implementaci programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Hlavní funkce:

 • příprava návrhů smluv o financování a jejich uzavření s konečným příjemcem
 • kontrola postupu konečného příjemce při zadávání veřejných zakázek
 • kontrola 1. stupně, tzn. věcná, finanční a formální kontrola projektů
 • kontrola realizace vzorků projektu Fondu mikroprojektů, vydávání potvrzení o souhrnné žádosti o platbu připravenou Správcem, vydávání osvědčení o provedné práci
 • přijímání žádostí o platby, včetně faktur a další dokumentace k projektu od konečných příjemců
 • přijímání zpráv o postupu dosaženém při realizaci projektů od konečných příjemců, zajišťování jejich kontroly a posouzení a schválení
 • sledování realizace projektů a dále sledování zrealizovaných projektů po dobu 5 let od podpisu smlouvy od financování

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Řídící výbor

Hlavní povinností Řídícího výboru je společný výběr a schvalování projektů a dozor nad jejich implementací.. Projekty jsou vybírány se souhlasem všech členů oprávněných hlasovat a jsou vybírány v souladu s výběrovou procedurou a podle kritérií stanovených v Programu Iniciativy Společenství a Programovém dodatku. Řídící výbor obvykle zasedá 4x ročně.

Další hlavní funkce:

 • pravidelně sleduje pokrok v dosahování cílů programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
 • zajišťuje společný výběr a schvalování projektů v souladu s opatřeními a prioritami programu
 • monitoring implementace projektů

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor provádí celkové monitorování programu. Monitorovací výbor je ustaven partnerskými státy po dohodě s Řídícím orgánem a po konzultacích s partnery. Skládá se z představitelů regionálních a místních institucí, celostátních institucí, hospodářských a sociálních partnerů a nevládních organizací a předsedá mu zástupce jednoho z partnerských států. Na práci výboru se ve funkci poradce podílí zástupce Evropské komise. Monitorovací výbor zasedá 1-2x ročně.

Hlavní funkce:

 • schvaluje kritéria pro výběr projektů financovaných v rámci každého opatření
 • potvrzuje nebo upravuje Programový dodatek, včetně materiálních a finančních indikátorů, které se používají k monitorování pomoci
 • zkoumá výsledky provádění pomoci, zejména dosažení cílů stanovených pro různá opatření a hodnocení
 • projednává a schvaluje každý návrh na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o příspěvku z Evropského fondu regionálního rozvoje

Platební orgán/Sub-platební orgán

Platební orgán sídlí v zemi, kde je umístěn Řídící orgán, u česko-slovenského programu je tedy platebním orgánem Ministerstvo financí SR. V partnerské zemi byl zřízen tzv. sub-Platební orgán. Na české straně vykonává tuto funkci Ministerstvo financí ČR. Sub-Platební orgán je partnerem Platebnímu orgánu a je spoluodpovědný za povinnosti, které jsou mu určeny.

Hlavní funkce:

 • vypracovávání žádostí o průběžné platby a platby konečných zůstatků na základě výkazů výdajů předložených Řídícím orgánem a jejich předkládání Platebnímu orgánu
 • přijímání plateb na jednotlivé programy od Platebního orgánu
 • vedení samostatného účtu pro tyto prostředky a jejich zasílání oproti žádostem v pravidelných cyklech na účet Platební jednotky

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

Platební jednotka

Funkci Platební jednotky všech programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. Platební jednotka je zprostředkujícím subjektem sub-Platebního orgánu.

Hlavní funkce:

 • průběžné přijímání žádosti o platby konečným příjemcům od Národního orgánu
 • provádění kontroly žádostí konečného příjemce před provedením plateb konečnému příjemci
 • proplácení uznatelných nákladů konečným příjemcům na základě zkontrolovaných potvrzených žádostí o platby

Kontakty jsou k nalezení v Příručce pro žadatele a konečného příjemce.