Definice oprávněného žadatele a vhodnost žadatele

16.03.2009:

Žadatelem může být veřejnoprávní subjekt či subjekt neziskového sektoru, který splní všechny podmínky pro žadatele uvedené v Příručce pro žadatele a konečného příjemce a předloží kompletní projektovou žádost na Společný technický sekretariát.

Doporučujeme žadatelům, aby se řídili Příručkou pro žadatele a konečného příjemce a konzultovali své projekty na Sekretariátech Regionálních rad. Zde jsou uvedeny pouze základní pokyny pro žadatele.

Oprávněný žadatel je v programech Iniciativy Společenství INTERREG IIIA definován právní formou.

Dokumenty ke stažení

Základní kritéria pro podávání projektů

  • projekt musí být v souladu s podporovanými aktivitami (viz. priority a opatření programu)
  • realizace projektu musí proběhnout na podporovaném území (viz. územní vymezení)
  • žadatel je povinen dokázat přeshraniční efekt projektu (projekt musí prokázat skutečný přeshraniční dopad, nemohou naplňovat pouze potřeba jedné strany hranice)
  • žadatel si musí zajistit přeshraničního partnera projektu
  • žadatel musí vyplnit projektovou žádost včetně všech povinných příloh a doručit ji na Společný technický sekretariát

Další důležitá kritéria naleznete v Příručce pro žadatele a konečného příjemce v sekci Dokumenty.