Financování projektů

17.03.2009:

Struktura financování

Jednou ze základních podmínek pro výběr projektu je zajištění spolufinancování projektu žadatelem. Struktura financování jednotlivých projektů je následující:

  • maximální podíl prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (tj. dotace EU) - 75 % výše celkových způsobilých výdajů projektu
  • maximální podíl prostředků státního rozpočtu - 5 % výše celkových způsobilých výdajů projektu
  • minimální míra spolufinancování zajištěná žadatelem o podporu při předkládání žádosti - 25 % způsobilých výdajů projektu

Jelikož na 5 % spolufinancování ze státního rozpočtu není právní nárok, bude zapotřebí již při předkládání projektu prokázat zajištění spolufinancování v minimální výši 25 % pro případ, že by nebyla vybranému projektu přidělena tato státní podpora, resp. byla přidělena v nižší než maximální výši.

Spodní hranice velikosti podpory z ERDF je u velkých projektů v rámci jednotlivých programů Společenství INTERREG IIIA shodná s maximální výší podpory stanovené pro Fond mikroprojektů, tj. 15 000 EUR.

Způsob financování

Vzhledem k tomu, že podpora z ERDF je vyplácena zpětně, žadatel si musí zajistit 100 % předfinancování. Pokud je projekt realizován prostřednictvím několika věcně ucelených etap, musí žadatel prokázat předfinancování na realizaci prvních dvou etap.