Charakteristika

Hlavním cílem iniciativy ES Interreg IIIB CADSES je rozvinout nadnárodní spolupráci zemí prostoru CADSES mezi ústředními, regionálními a místními orgány tak, aby byl dosažen vyšší stupeň územní integrace v Evropě. Jedná se o integraci všech dílčích složek prostorového plánování území. Věcné cíle programu jsou dále specifikovány ve 4 prioritách a ty se dále dělí na jednotlivá opatření.

2. dubna 2009: Kdo je oprávněn k účasti na projektu.

2. dubna 2009: Charakter činností realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES.

2. dubna 2009: Věcné cíle lze dále specifikovat podle jednotlivých priorit iniciativy.

2. dubna 2009: Věcné cíle iniciativy jsou specifikovány ve čtyřech prioritách a s nimi souvisejících opatřeních:

2. dubna 2009: Pro iniciativu Interreg IIIB CADSES byla oficiálním pracovním jazykem stanovena angličtina.

2. dubna 2009: CADSES - Central, Adriatic, Danubian and Southeastern European Space

2. dubna 2009: Iniciativa ES Interreg je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší iniciativou Evropských společenství. Byla založena v roce 1990 s cílem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů EU.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven