Priority a opatření

02.04.2009: Věcné cíle iniciativy jsou specifikovány ve čtyřech prioritách a s nimi souvisejících opatřeních:

Priorita 1

Podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost

 • Opatření 1.1

Podpora společných strategií a činností pro jejich provádění

 • Opatření 1.2

Profilování rozvoje měst, podpora městských sítí a spolupráce

 • Opatření 1.3

Profilování rozvoje venkova

 • Opatření 1.4

Územní dopad imigrace

Priorita 2

Efektivní a trvale udržitelné dopravní systémy a přístup k informační společnosti

 • Opatření 2.1

Rozvíjení efektivních dopravních systémů s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

 • Opatření 2.2

Zlepšení přístupu ke znalostem a informační společnosti

Priorita 3

Podpora nakládání s krajinou, přírodním a kulturním dědictvím

 • Opatření 3.1

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

 • Opatření 3.2

Ochrana a rozvoj přírodního dědictví

 • Opatření 3.3

Ochrana a rozvoj krajiny

Priorita 4

Ochrana životního prostředí, hospodaření se zdroji a předcházení rizikům

 • Opatření 4.1

Podpora ochrany životního prostředí a hospodaření se zdroji

 • Opatření 4.2

Podpora krizového managementu a ochrana před katastrofami

 • Opatření 4.3

Podpora integrovaného hospodaření s vodou a ochrana před povodněmi