Věcné cíle

02.04.2009: Věcné cíle lze dále specifikovat podle jednotlivých priorit iniciativy.

Priorita 1 - Podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost:

 • zintenzivnění nadnárodní spolupráce činitelů určujících politiku územního rozvoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni, podstatně ovlivňující integrovaný územní rozvoj v CADSES nebo v jeho částech (zejména regionální rozvoj, životní prostředí, dopravu, rozvoj měst a venkova, atd.) s ohledem na podporu polycentrického a trvale udržitelného rozvoje a ekonomické a sociální soudržnosti;
 • rozvoj a provádění nadnárodních projektů zaměřených na posílení městských ekonomik, infrastruktury a sociálních systémů, podporu restrukturalizace měst a rozvoj s ohledem na dynamiku, atraktivitu a soutěživost měst, vylepšení spolupráce mezi městy a okolními obcemi a podporu přenosu znalostí týkajících se městské politiky;
 • rozvoj a provádění nadnárodních projektů podporujících rozvoj z vnitřních zdrojů, diversifikaci ekonomické struktury a stabilní sociální rozvoj při uvážení specifické typologie venkovských území;
 • vyhodnocení územních dopadů a horizontální koordinace projektů prováděných prostřednictvím různých předvstupních nástrojů, posílení partnerství a vztahů mezi venkovskými územími a regionálními městskými středisky, rozvoj modelů pro vylepšenou demografickou a sociální stabilitu a další podpora výměny informací v rámci rozvoje venkova;
 • vývoj nadnárodní iniciativy širšího rozsahu pro země původu a destinace emigrantů, včetně společných strategií územní politiky a strategií na sociální zapojení zejména pro ženy emigrantky.

Priorita 2 - Efektivní a trvale udržitelné dopravní systémy a přístup k informační společnosti:

 • podpora efektivních, multimodálních a trvale udržitelných dopravních systémů v CADSES;
 • rozvoj a provádění nadnárodních projektů zaměřujících se na zlepšení přístupnosti jako na prioritní úkol ekonomické a sociální politiky;
 • rozvoj a provádění projektů zaměřených na vylepšení přístupu ke znalostem a informační společnosti a na podporu využití technologií založených na lidských schopnostech a na modernizaci a zlepšení administrativních postupů v CADSES.

Priorita 3 - Podpora nakládání s krajinou, přírodním a kulturním dědictví:

 • podpora zdůraznění významu přírodního a kulturního dědictví a krajiny;
 • rozvoj a provádění nadnárodních projektů zaměřených na kulturní dědictví jako na položku regionálního rozvoje a na rozvojové mechanismy a nástroje, které zlepšují efektivitu politiky ochrany kulturního dědictví proti každému způsobu ohrožení prostřednictvím přijetí společných metodologií;
 • rozvoj a provádění nadnárodních projektů zaměřených na integraci problémů krajiny do politiky plánování územního rozvoje a územních činností.

Priorita 4 - Ochrana životního prostředí, hospodaření se zdroji a předcházení rizikům:

 • podpora funkčně integrovaného řízení strategických zdrojů životního prostředí v CADSES včetně ochrany hodnot životního prostředí, přírodních zdrojů a ochrany před nebezpečím přírodních katastrof;
 • rozvoj a provádění nadnárodních projektů zaměřujících se na funkčně integrovanou ochranu a řízení zdrojů;
 • rozvoj a provádění nadnárodních projektů zaměřených na předcházení přírodních a člověkem zaviněných katastrof a krizový management;
 • rozvoj a provádění nadnárodních projektů zaměřených na integrované vodní hospodářství a protipovodňovou ochranu, jako jsou vylepšené trvale udržitelné nejlepší způsoby pro využití půdy a pro řízení zemědělství a lesnictví v územích ohrožených povodněmi, určení ohrožených a citlivých povodňových území, integrace infrastruktury v aktivním rozvoji pasivních zábran, rozvoj retenčních území, rozvoj řešení a studií proveditelnosti pro odvádění dešťové vody, plánování hrází posunutých výše, rozvoj a další posílení společných strategií pro monitorování, výstražné a ochranné systémy.