Výstupy

02.04.2009: Charakter činností realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES.
  • nadnárodní studie, plánovací rozvojové koncepty nebo projekty, programová a politická vyhodnocení (jako EIA, TIA, SEA);
  • vytvoření nové a rozšíření existující nadnárodní spolupráce;
  • pilotní akce, pilotní a demonstrační projekty s nadnárodní dimenzí (pokud jsou založeny na nadnárodních konceptech nebo strategiích);
  • výměna know-how a zkušeností mezi subjekty politiky územního rozvoje (srovnávací analýzy nástrojů, metodologií, standardů a konceptů);
  • studie proveditelnosti pro investice;
  • financování doplňkových investic malého rozsahu do infrastruktury (úzká místa, místa střetů), navržené dle nadnárodních strategických konceptů;
  • financování investic malého rozsahu (např. informační a inovační střediska nadnárodního významu, sítě ICT, části budov), navržené dle nadnárodních strategických konceptů;
  • financování realizace struktur navrhovaných nadnárodními strategickými koncepty;
  • management projektů;
  • související a navazující činnosti.