Řídící výbor

02.04.2009: Steering Commitee (SC)

Definice

Řídící výbor zodpovídá za výběr projektů, které budou realizovány v rámci iniciativy Interreg IIIB CADSES. Výběr provádí na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem. Zahrnuje představitele národních, regionálních a místních orgánů všech účastnících se zemí. Jako poradce se jednání účastní zástupce Řídícího orgánu a Platebního orgánu a Evropská investiční banka má v tomto orgánu roli poradce.

Jednání Řídícího výboru se řídí Statutem a jednacím řádem Řídícího výboru pro implementaci programu iniciativy ES Interreg IIIB CADSES.

V případě ČR byli členové Řídícího výboru zvoleni NV.

Úkoly

Řídící výbor:

  • schvaluje jednotlivé projekty a využití prostředků určených na technickou pomoc;
  • navrhuje Monitorovacímu výboru kritéria výběru projektů;
  • navrhuje Evropské komisi projekty, které mají být realizovány v nečlenských státech, a tudíž financovány příslušnými předvstupními finančními nástroji;
  • předkládá připomínky Monitorovacímu výboru a navrhuje úpravy Operačního programu;
  • napomáhá koordinaci s jinými programy a politikami Společenství;
  • zřizuje nadnárodní pracovní skupiny;
  • rozhoduje o výzvách k podávání projektů a schvaluje podmínky jejich plnění;
  • určuje organizaci monitorování a vyhodnocení projektů jako celku.