Hodnotitelská komise

02.04.2009:

Definice

Dne 3. prosince 2003 byl rozhodnutím ministra pro místní rozvoj schválen Program Interreg IIIB CADSES. Jeho cílem je podpora národního spolufinancování českých projektových partnerů v nadnárodních projektech realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. Tato podpora má charakter přímé finanční dotace.

Dotace ze státního rozpočtu bude poskytována do výše maximálně 50% národního financování. Za účelem hodnocení žádostí o dotace ze státního rozpočtu byla ustavena Hodnotitelská komise pro Program Interreg IIIB CADSES a Program Interreg IIIC, která je odborným poradním orgánem ministra pro místní rozvoj. Hodnotitelská komise má 7 členů. Základními dokumenty, kterými se Hodnotitelská komise řídí, jsou Programy a Statut a jednací řád.

Úkoly

Hodnotitelská komise provádí hodnocení projektů podle kritérií uvedených v Programech. O výsledku svého hodnocení zpracuje doporučení, na jehož základě bude vypracován návrh Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, který bude předložen ministrovi ke schválení.

Činnost Hodnotitelské komise administrativně a organizačně zajišťuje sekretář. Funkci sekretáře vykonává pracovník odbor územně a stavebně správní MMR.