Národní výbor

02.04.2009: Národní výbor České republiky pro iniciativy ES Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC - National Comitee (NC)

Související témata

Definice

Národní výbor má poradní a podpůrnou funkci. Jsou v něm zastoupeny příslušné subjekty z národní, regionální i lokální úrovně. Schází se před zasedáními Monitorovacího výboru a Řídícího výboru tak, aby mohl prezentovat svá stanoviska na jejich jednáních. Stanoviska Národního výboru k předkládaným projektům mají pouze doporučující charakter.

Národní výbor navrhuje zástupce do Monitorovacího výboru a Řídícího výboru.

Činnost Národního výboru je podporována sekretariátem a Kontaktním místem CADSES a Interreg IIIC, s nimiž úzce spolupracuje a které mu předávají informace.

Národní výbor pro iniciativu ES Interreg IIIB CADSES byl v České republice ustanoven Ministerstvem pro místní rozvoj v druhé polovině června 2002. V červenci 2004 došlo k rozšíření působnosti Národního výboru České republiky pro iniciativu ES Interreg IIIB CADSES o iniciativu ES Interreg IIIC. Jeho předsedou je náměstek ministra pro místní rozvoj zodpovědný za územní plánování a stavební řád. Národní výbor má celkem 24 členů. Jeho složení bylo zvoleno tak, aby bylo vyvážené a zahrnovalo zástupce jak z národní tak regionální i místní úrovně. Proto jsou členy Národního výboru zástupci ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, dopravy a spojů, zahraničních věcí a životního prostředí, dále zástupci všech krajů a měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

Jednání Národního výboru se řídí Statutem a Jednacím řádem.

Úkoly

Národní výbor:

  • podporuje a usnadňuje činnost organizací účastnících se na jednotlivých projektech v rámci iniciativy;
  • projednává výsledky hodnocení vypracovaných nadnárodními orgány iniciativy a přenáší z nich vyplývající opatření na národní orgány;
  • předem projednává záležitosti které budou předmětem jednání Monitorovacího výboru a Řídícího výboru, poskytuje náměty a doporučení českým zástupcům v těchto orgánech iniciativy;
  • posuzuje návrhy projektů do kterých se přihlásil český partner a podporuje jejich schválení na jednání nadnárodních orgánů iniciativy;
  • posuzuje otázky finančního krytí české účasti na projektech a dává náměty na jeho zajištění;
  • dbá na to, aby nedocházelo k duplicitě prací na projektech a napomáhá účelnému propojení činností;
  • poskytuje náměty na informační a publikační činnost.

Usnesení Národního výboru

Na stránce Usnesení jsou k dispozici informace z jednotlivých zasedání Národního výboru.

Soubory ke stažení