Orgán kontroly prvního stupně

02.04.2009:

Kontrolu prvního stupně vykonává v ČR pro iniciativu ES Interreg IIIB CADSES Centrum pro regionální rozvoj ČR.    

Definice

Orgán kontroly prvního stupně je odpovědný za finanční kontrolu českých PP, kteří se účastní projektů v rámci iniciativy. Členské země jsou povinny zřídit vhodné řídící a kontrolní systémy tak, aby bylo zajištěno použití finančních prostředků z ERDF v souladu s platnými právními předpisy. Náhrada části projektových nákladů z prostředků ERDF od Platebního orgánu se provádí výhradně na základě potvrzení uskutečněných výdajů, které jsou doloženy účetními doklady. Po pozitivním ukončení kontroly prvního stupně je půlročně vystavena certifikace ověřených výdajů. Certifikace výdajů pro všechny národní projektové části je pro Platební orgán předpokladem, aby poskytl vedoucímu partneru projektu prostředky z ERDF.

Certifikaci uskutečněných výdajů za celou iniciativu podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 provádí Platební orgán. Certifikaci nákladů podle čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (osvědčení o provedení kontroly prvního stupně) vydává orgán kontroly prvního stupně.

Dohoda o spolupráci s CRR, ve které byla tato činnost MMR na CRR delegována, byla uzavřena dne 30. ledna 2004.

Úkoly

Orgán kontroly prvního stupně:

  • zajišťuje ověření správnosti účetních dokladů;
  • zajišťuje ověření oprávněnosti nákladů pro spolufinancování z ERDF;
  • zajišťuje ověření skutečného dodání produktů a služeb spolufinancovaných v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků z ERDF a Smlouvou o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu;
  • certifikuje půlročně výše uvedená ověření nákladů na úrovni projektu;
  • předává výkazy výdajů a žádosti o platbu Národnímu koordinátorovi.