Vedoucí partner projektu

02.04.2009: Lead Partner (LP)

Definice

U projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES je stanoven princip vedoucího partnera, t.j. jeden projektový partner přejímá zodpovědnost za finanční a obsahovou realizaci projektu. Vedoucí partner projektu podepisuje smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF s Řídícím orgánem, a proto je v prvé řadě zodpovědný za správné použití finančních prostředků.

Možnost iniciovat projekty a působit jako vedoucí partner projektu je otevřena pro všechny organizace oprávněné k účasti na projektu. Vedoucí partner projektu je odpovědný za postup projednání žádosti a realizaci celého projektu. Vedoucímu partnerovi projektu se doporučuje sepsat s ostatními projektovými partnery písemnou smlouvu, která jasně definuje jejich úkony, poněvadž odpovídá za kvalitu a splnění celého projektu.

Úkoly

Vedoucí partner:

  • je zodpovědný za předložení žádosti o projekt;
  • podepisuje Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF pro celý projekt;
  • má odpovědnost za finanční prostředky poskytnuté z ERDF včetně ručení MA za celkovou částku;
  • je zodpovědný za nadnárodní řízení projektu;
  • je zodpovědný za sběr informací o projektu, monitorování a podávání zpráv o stavu celého projektu v rámci odsouhlaseného monitorovacího systému;
  • je zodpovědný za monitorování a zprávy o finančních tocích za celý projekt.