Kontrola

02.04.2009: Řízení finančních toků a kontrola probíhá ve třech úrovních. Na úrovni iniciativy jsou převáděny platby EK na Platební orgán (PA) a po ukončení všech operací je prováděna kontrola druhého stupně a následně zasláno prohlášení o ukončení pomoci. Úroveň projektu se skládá ze dvou částí - na jedné z nich jsou spravovány prostředky z ERDF a na druhé prostředky ze státního rozpočtu.

Prostředky z ERDF

Každý Projektový partner (PP) předává originály účetních dokladů Orgánu kontroly prvního stupně (OKPS). OKPS provádí kontrolu správnosti účetních dokladů a oprávněnosti nákladů vůči ERDF (na základě Dohody o spolupráci mezi CRR a OÚSS). Dozor nad prováděním delegovaných činností uskutečňuje Národní koordinátorr (NCo). Projektový partner (PP) každých 6 měsíců vyhotoví dílčí zprávu, která zahrnuje finanční zprávu a zprávu o postupu. Českou verzi předá Orgánu kontroly prvního stupně (OKPS) současně s žádostí o certifikaci vynaložených nákladů. Orgán kontroly prvního stupně (OKPS) provede kontrolu skutečného dodání produktů a služeb na základě dílčí zprávy a na základě výsledků kontroly prvního stupně vystaví certifikaci nákladů Projektovému partnerovi (PP).

Projektový partner (PP) předá anglickou verzi dílčí zprávy včetně certifikace nákladů Vedoucímu projektu (LP). LP shromáždí dílčí zprávy včetně certifikací nákladů všech Projektových partnerů (PP), zpracuje dílčí zprávu za projekt a předá ji Společnému technickému sekretariátu (JTS).

Společný technický sekretariát (JTS) zhodnotí jednotlivé dílčí zprávy a předá doporučení a nezbytné dokumenty Řídícímu orgánu (MA). MA rozhodne o schválení a nařídí platbu Platebnímu orgánu (PA).

PA převede platby za celý projekt na účet Vedoucího projektu (LP) (na základě smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF). LP převede platby na účty jednotlivých Projektových partnerů (PP) (na základě smlouvy mezi LP a PP).

Prostředky ze státního rozpočtu

Proplácení žádostí o platbu u Programu Interreg IIIB CADSES je realizováno na základě potvrzení o oprávněnosti nákladů, které vydává Orgán kontroly prvního stupně (OKPS). Celý proces zahrnuje tyto fáze:

  • příjemce dotace předá podklady ke kontrole oprávněnosti nákladů, správnosti účetních dokladů a k věcné kontrole Orgánu kontroly prvního stupně (OKPS); příjemce dotace vystaví žádost o platbu, kterou zašle OKPS;
  • Orgán kontroly prvního stupně (OKPS) provede věcnou kontrolu a kontrolu oprávněnosti nákladů a předá výkaz výdajů a potvrzenou žádost o platbu Národnímu koordinátorovi (NCo), který vydá souhlas s proplacením žádosti o platbu a předá ji k úhradě oddělení finančních služeb odboru finančního řízení a Platební jednotky SF MMR;
  • oddělení finančních služeb odboru finančního řízení a Platební jednotky SF MMR provede úhradu z rozpočtové položky správce programu určené pro Program Interreg IIIB CADSES.

Soubory ke stažení