Monitorování

02.04.2009: Realizace iniciativy ES Interreg IIIB CADSES je z velké části zajišťována nadnárodními subjekty pověřenými Evropskou komisí. Odpovědnost za monitorování a hodnocení iniciativy nese Monitorovací výbor (MC) společně s Řídícím orgánem (MA ). Technickou a administrativní podporu jim zajišťuje Společný technický sekretariát (JTS) .

Česká část implementační činnosti iniciativy je zajišťována v rámci administrativní kapacity MMR, které je odpovědné za monitorování a hodnocení iniciativy na národní úrovni. Technickou a administrativní podporu mu zajišťuje na základě Dohody o spolupráci CRR. Cílem monitorování na národní úrovni je průběžně zajistit dostatek informací pro vládu ČR, Parlament ČR, regiony, případně pro Evropskou komisi.

Nadnárodní úroveň

Do 3 měsíců od podepsání smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF s Řídícím orgánem ( MA) (Subsidy Contract) musí Vedoucí partner projektu (LP) odevzdat Společnému technickému sekretariátu (JTS) zprávu o zahájení projektu (Start-up Report).

Každý Projektový partner (PP) má povinnost pravidelně (každých 6 měsíců) předat informace o postupu své části projektu Vedoucímu partnerovi projektu (LP). Vedoucí partner projektu (LP) tyto informace shrne za celý projekt a předá Společnému technickému sekretariátu (JTS) dílčí zprávu (Progress Report), která zahrnuje zprávu o činnosti a finanční zprávu. Pro účely monitorování zpracuje Společný technický sekretariát (JTS) analýzu postupu jednotlivých projektů a předá tyto informace Řídícímu orgánu ( MA) a příslušným partnerským státům. Dílčí zprávy jsou dále zpracovávány Společným technickým sekretariátem (JTS) jako podklady pro závěrečné hodnocení všech projektů na úrovni iniciativy.

Národní úroveň

Na národní úrovni vypracovávají jednotliví Projektoví partneři (PP) dílčí zprávy za vlastní českou část projektu. Ty jsou pak předány Orgán kontroly prvního stupně (OKPS), který zadá příslušné údaje do MSSF-MONIT. V rámci softwarových programů MSSF-MONIT a MSSF-CENTRAL dochází k převodu zadaných informací, na jejichž základě Národní koordinátor (NCo) každoročně zpracuje zprávu o využití poskytnutých dotací ze státního rozpočtu ČR a do šesti měsíců po ukončení realizace iniciativy vypracuje závěrečnou zprávu.

Kvantifikace výsledků bude zpracovávána v souladu s aktuálními programovými dokumenty schválenými EK. Monitorování podpory ze státního rozpočtu bude zpracováváno zároveň s monitorováním využití prostředků ERDF alokovaných pro Českou republiku v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES.

Soubory ke stažení