Výběr projektů

02.04.2009: Na nadnárodní úrovni jsou Řídící výbory (SC) vybrány a schváleny projekty na základě kritérií stanovených v programových dokumentech. Na národní úrovni jsou vybrány projekty, na kterých se bude státní rozpočet účastnit v rámci Programu Interreg IIIB CADSES.

Nadnárodní

Proces podání žádosti a výběr projektů je rozdělen do následujících kroků:

  1. Monitorovací výbor (MC) rozhodne o termínu výzvy k předkládání žádostí o projekt. Výzva je vyhlášena Řídícím orgánem (MA) ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem (JTS).
  2. Žádost o projekt podává Vedoucí partner projektu (LP) na Společný technický sekretariát ( JTS). Žádost musí splňovat požadavky týkající se cílových skupin, priorit a opatření. Každá žádost musí odkazovat pouze na jednu prioritu a jedno opatření.

V průběhu hodnotitelského procesu jsou žádosti porovnávány se dvěma soubory kritérií. Jedná se o minimální požadavky a výběrová kritéria. Všechny žádosti o projekt musí splňovat minimální požadavky nebo musí být na žádost Řídícího výboru (SC) tyto podmínky ve stanoveném termínu doplněny, jinak jsou zamítnuty. Výběrová kritéria se zaměřující na hlediska týkající se např. životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje nebo rovných příležitostí pro muže a ženy. Tato kritéria jsou pak použita pro řazení projektů. Řídící výbor ( SC) není povinen držet se pořadí projektů tak, jak ho stanovil Společný technický sekretariát ( JTS).

Dokumenty ke stažení:

Národní

Všechny žádosti o projekt jsou nejprve Národním koordinátorem (NCo) zkontrolovány z formálního hlediska. Pokud není žádost úplná, je žadatel vyzván Národním koordinátorem (NCo) k doplnění chybějících informací během deseti pracovních dnů nebo k účasti v další výzvě na předkládání žádostí. Pokud je žádost úplná, předá Národní koordinátor (NCo) projekt k registraci oddělení Centrálnímu registru projektů odboru finančního řízení a Platební jednotky SF MMR. Dále je žádost zpracována pro Hodnotitelskou komisi (HK), která provede výběr projektů a navrhne výši dotace ze státního rozpočtu na základě stanovených kritérií.

Hodnotitelská komise (HK) předloží návrh na poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ministru pro místní rozvoj ke schválení. Pro schválené dotace bude vydáno Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotací v rámci Programu Interreg IIIB CADSES. Poté žadatelé obdrží od Národního koordinátora (NCo) písemné vyrozumění. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta formou Rozhodnutí správce programu (závazné na 1 rok), které bude vydáno na základě podpisu Smlouvy o poskytnutí státní dotace na projekt.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Dokumenty ke stažení:

Soubory ke stažení