Financování z Phare

16.04.2009:  

Pravidla programu Phare

Projektoví partneři schválených projektů v rámci 1. a 2. výzvy iniciativy ES Interreg IIIB, které proběhly ještě před vstupem ČR do EU, mohli využít k financování svých částí projektů finanční prostředky z Phare.

V říjnu 2003 bylo podepsáno Finanční memorandum k Národnímu programu Phare 2003 - oblast Hospodářská a sociální soudržnost. Finanční prostředky z předvstupního fondu Phare byly poprvé použity i k podpoře nadnárodních a meziregionálních projektů. Jednalo se o projekty schválené nadnárodním Řídícím výborem ještě před vstupem ČR do EU.

Na základě Prováděcí směrnice byla vyhlášena výzva na předkládání projektů. Implementační agenturou je Centrum pro regionální rozvoj ČR    , na jehož stránkách je k dispozici kompletní dokumentace.

Projektoví partneři schválených projektů v rámci iniciativy Interreg IIIB byli osloveni Národním koordinátorem. Na základě podaných žádostí provedla Hodnotitelská komise výběr projektů, které byly spolufinancované z Národního programu Phare.

V případě, že jsoupro realizaci projektu v rámci iniciativy ES Interreg IIIB využity prostředky z programu Phare, musí být dodrženy směrnice (Phare Guidelines).