Interreg IIIC

Iniciativa ES Interreg IIIC je zaměřena na meziregionální spolupráci v evropském prostoru.

Základním cílem iniciativy ES Interreg IIIC je zlepšení efektivnosti politik, nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti formou výměny informací ve velkém rozsahu a sdílením zkušeností. Jedná se o podporu evropských regionů při řešení vznikajících socioekonomických problémů pomocí výměny zkušeností s dalšími nesousedícími regiony.

Programové období 2007—2013

Iniciativa ES Interreg IIIC pokračuje v programovém období 2007—2013 jako OP Meziregionální spolupráce

pod cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS).