Zhodnocení účinnosti a dopadu operací Interreg IIIC na regiony ve Východní zóně

02.04.2009: V loňském roce zadal Řídící orgán iniciativy ES Interreg IIIC Východ zpracování studie "Zhodnocení účinnosti a dopadu operací Interreg IIIC na regiony ve Východní zóně". Účelem této studie je zmapovat, jakým způsobem program Interreg IIIC přispívá prostřednictvím výměny zkušeností a poznatků v oblasti regionální politiky, nástrojů a strategií pro ekonomický, sociální a enviromentální rozvoj k tomu, aby se evropské regiony staly více inovativními a konkurenceschopnými.

Realizátorem této studie je konsorcium italské a rakouské společnosti - Gruppo Sorges a ÖIR Managementdienste. Šetření probíhá celkem v 21 regionech 9 členských zemí EU. Na území ČR byly vybrány ve spolupráci se zadavatelem studie 2 regiony soudržnosti, a to NUTS II Severovýchod a Jihovýchod. Za provedení studie je na území ČR zodpovědná společnost Akses spol. s r.o.

Z České republiky je v iniciativě ES Interreg IIIC zapojeno celkem 49 partnerů, z nichž jsou 4 vedoucími partnery. Do počáteční analýzy dat byli zahrnuti pouze tři vedoucí partneři, do závěrečné etapy budou přizváni všichni čtyři.

Zjištění a závěry

V současnosti jsou k dispozici zjištění a závěry z první a druhé etapy analýzy (analýza dat a dotazníkové šetření), jež byly prezentovány na semináři dne 29. května 2006 v Jihlavě. Jako hlavní oblasti spolupráce byla identifikována především tato témata: životní prostředí, prevence rizik, energetické a přírodní zdroje a regionální plánování, územní regenerace a městský rozvoj. Mezi přínosy a změny na institucionální úrovni jasně dominuje zlepšení dovedností, ale také formace nových týmů. Studie odhalila také náznaky některých překážek v partnerské spolupráci, jimž dominují administrativní překážky a rozdílná očekávání mezi projektovými partnery.

Celkově je dopad operací Interregu IIIC na regiony Východní zóny hodnocen jako přínosný a to nejen v oblasti výměny informací, ale také v oblasti učení apod.

Do konce roku 2006 proběhne závěrečná fáze studie, opět formou dotazníkového šetření.