Monitorovací výbor

27.03.2009: Monitoring Committee (MC).

Definice

Monitorovací výbor byl ustaven členskými státy inciativy ES Interreg IIIC jako orgán dohledu. Zahrnuje představitele národních, regionálních a místních orgánů všech účastnících se zemí, Evropské komise, Řídícího a Platebního orgánu. Evropská investiční banka má v tomto orgánu roli poradce. Hlavním cílem Monitorovacího výboru je zajistit kvalitu a efektivnost realizace iniciativy.

V případě České republiky byl člen Monitorovacího výboru jmenován v roce 2002 náměstkyní ministra pro místní rozvoj současně s podepsáním zájmového dopisu o účasti ČR v iniciativě ES Interreg IIIC - zóna Východ.

Jednání Monitorovacího výboru se řídí schváleným Statutem a jednacím řádem Monitorovacího výboru.

Úkoly

Monitorovací výbor:

  • kontroluje ročně realizovaný pokrok ve vztahu k dosahování specifických cílů podpory;
  • kontroluje výsledky realizace inciativy, zejména pak dosahování cílů stanovených pro různá opatření a střednědobá hodnocení;
  • posuzuje a schvaluje roční a konečné zprávy před jejich zasláním Evropské komisi;
  • posuzuje a schvaluje návrhy na úpravu obsahu Rozhodnutí Evropské komise o příspěvcích z ERDF, týkající se této inciativy;
  • navrhuje úpravy pomoci vedoucí k efektivnějšímu dosažení cílů a zlepšení managementu pomoci (včetně finančního řízení);
  • schvaluje informační a publikační plán;
  • schvaluje zadávací podmínky výzev k předkládání návrhů projektů;
  • zaměřuje opětovně proces vývoje projektu tak, aby bylo dosaženo strategických cílů;
  • rozhoduje o použití technické pomoci.