Orgán kontroly prvního stupně

02.04.2009: Kontrolu prvního stupně vykonává v ČR pro iniciativu ES Interreg IIIC Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Na základě bodu 31 sdělení Komise (ES) členským zemím ze 7. května 2001 "Meziregionální spolupráce" větev C Iniciativy ES Interreg III (2001/C 141/02) má každý členský stát povinnost nominovat národní orgán odpovědný za finanční kontrolu projektových partnerů. Úkolem členských zemí je nastavit takové řídící a kontrolní systémy, které zajistí použití finančních prostředků z ERDF v souladu s platnými právními předpisy. Náhrada části projektových nákladů z prostředků ERDF je možná výhradně na základě potvrzení uskutečněných výdajů, které jsou doloženy účetními doklady. Po pozitivním ukončení kontroly prvního stupně je půlročně vystavena certifikace osvědčených výdajů. Certifikace výdajů pro všechny národní projektové části je pro Platební orgán předpokladem, aby poskytl vedoucímu partnerovi projektu prostředky z ERDF.

Certifikaci uskutečněných výdajů za celou iniciativu podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 provádí Platební orgán. Certifikaci nákladů podle čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (osvědčení o provedení kontroly prvního stupně) vydává orgán kontroly prvního stupně.

Dohoda o spolupráci, ve které byla tato činnost Ministerstva pro místní rozvoj delegována na Centrum pro regionální rozvoj ČR     byla uzavřena dne 30. ledna 2004.

Úkoly

Orgán kontroly prvního stupně:

  • zajišťuje ověření správnosti účetních dokladů;
  • zajišťuje ověření oprávněnosti nákladů pro spolufinancování z ERDF;
  • zajišťuje ověření skutečného dodání produktů a služeb spolufinancovaných v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků z ERDF a Smlouvou o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu;
  • certifikuje půlročně výše uvedená ověření nákladů na úrovni projektu;
  • předává výkazy výdajů Národnímu koordinátorovi.