Vedoucí partner projektu

02.04.2009: Lead Partner (LP).

Definice

U projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIC je stanoven princip vedoucího partnera, t.j. jeden projektový partner přejímá zodpovědnost za finanční a obsahovou realizaci projektu. Vedoucí partner projektu podepisuje smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF s Řídícím orgánem, a proto je v prvé řadě odpovědný za správně použití finančních prostředků.

Možnost iniciovat projekty a působit jako vedoucí partner je otevřena pro všechny organizace oprávněné k účasti na projektu. Vedoucí partner je odpovědný za postup projednání žádosti a realizaci celého projektu. Vedoucímu partnerovi se doporučuje sepsat s ostatními projektovými partnery písemnou smlouvu, která jasně definuje jejich úkony, protože vedoucí partner odpovídá za kvalitu a splnění celého projektu.

Úkoly

Vedoucí partner:

  • je odpovědný za předložení žádosti o projekt;
  • podepisuje Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF pro celý projekt;
  • má odpovědnost za finanční prostředky poskytnuté z ERDF včetně ručení MA za celkovou částku;
  • je odpovědný za nadnárodní řízení projektu;
  • je odpovědný za sběr informací o projektu, monitorování a podávání zpráv o stavu celého projektu v rámci odsouhlaseného monitorovacího systému;
  • je odpovědný za monitorování a zprávy o finančních tocích za celý projekt.