Výběr projektů

02.04.2009:  

Pravidla výběru projektů

Na nadnárodní úrovni jsou Řídícím výborem (SC) vybrány a schváleny projekty na základě kritérií stanovených v programových dokumentech. Na národní úrovni jsou vybírány projekty, na kterých se bude státní rozpočet účastnit v rámci Programu Interreg IIIC.

Nadnárodní

Proces podání žádosti a výběr projektů je rozdělen do následujících kroků:

  1. Monitorovací výbor (MC) rozhodne o termínu výzvy k předkládání žádostí o projekt. Výzva je vyhlášena Řídícím orgánem (MA) ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem (JTS). Termín výzvy i kritéria výběru jsou koordinovány se Společným technickým sektŕetariátem (JTS) ostatních programových zón iniciativy ES Interreg IIIC.
  2. Žádost o projekt podává Vedoucí partner projektu (LP) na Společný technický sekretariát (JTS) zóny, ke které přísluší (bez ohledu na umístění ostatních Projektových partnerů (PP). Žádost musí splňovat požadavky týkající se cílových skupin, témat spolupráce a typů operací. Každá žádost musí odkazovat jen na jedno téma spolupráce a musí být zvolen typ operace. Výjimku tvoří operace regionálního rámce, které mohou pokrývat více témat.

V průběhu hodnotitelského procesu jsou žádosti porovnávány se dvěma soubory kritérií. Jedná se o minimální požadavky a výběrová kritéria. Všechny žádosti o projekt musí splňovat minimální požadavky nebo musí být na žádost Řídícího výboru (SC) tyto podmínky ve stanoveném termínu doplněny, jinak jsou zamítnuty. Dalším krokem při hodnocení je porovnávání žádostí s výběrovými kritérii (selection criteria). Tato kritéria jsou základem pro ohodnocení projektů tak, aby bylo pro Řídící výbor (SC) sestaveno pořadí projektů v příslušné výzvě. Řídící výbor (SC) není povinen držet se pořadí projektů tak, jak ho stanovil Společný technický sekretariát (JTS).

Národní

Všechny žádosti o projekt jsou nejprve Národním koordinátorem (NCo) zkontrolovány z formálního hlediska. Pokud není žádost úplná, je žadatel vyzván Národním koordinátorem (NCo) k doplnění chybějících informací během deseti pracovních dnů nebo k účasti v další výzvě na předkládání žádostí. Pokud je žádost úplná, předá Národní koordinátor (NCo) projekt k registraci oddělení Centrálnímu registru projektů odboru finančního řízení a Platební jednotky SF MMR. Dále je žádost zpracována pro Hodnotící komisi (HK), která provede výběr projektů a navrhne výši dotace ze státního rozpočtu na základě stanovených kritérií.

Hodnotící komise (HK) předloží návrh na poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ministru pro místní rozvoj ke schválení. Pro schválené dotace bude vydáno Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotací v rámci Programu Interreg IIIC. Poté žadatelé obdrží od Národního koordinátora (NCo) písemné vyrozumění. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta formou Rozhodnutí správce programu (závazné na 1 rok), které bude vydáno na základě podpisu Smlouvy o poskytnutí státní dotace na projekt.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Soubory ke stažení