Kontrola a proplácení výdajů

02.04.2009: Informace o kontrole a proplácení výdajů ze státního rozpočtu.

Základní pravidla kontroly

Kontrola výdajů spolufinancovaných ze státního rozpočtu probíhá v rámci kontroly výdajů spolufinancovaných z prostředků ERDF (z fondu Phare).

V případě kontroly výdajů spolufinancovaných z ERDF se jedná o kontrolu prvního stupně a kontrolu vzorku, které jsou blíže popsány na www.strukturalni-fondy.cz. Orgánem kontroly 1. stupně je Centrum pro regionální rozvoj ČR, správce programu se účastní při kontrolách na místě.

U všech projektů spolufinancovaných z fondu Phare je kontrola výdajů popsána v dokumentaci ke grantovému schématu CZ 2003/05-601.08.08 (Grantové schéma pro spolufinancování účasti českých partnerů v projektech iniciativ Interreg IIIB CADSES/IIIC) a v příslušné grantové smlouvě.

Kontrola a proplácení výdajů spolufinancovaných z prostředků ERDF

Proces kontroly a proplácení výdajů spolufinancovaných z prostředků ERDF zahrnuje následující fáze:

 • příjemce dotace předá originály podkladů ke kontrole způsobilosti výdajů, správnosti účetních dokladů a k věcné kontrole Centru pro regionální rozvoj ČR;
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR provede věcnou kontrolu a kontrolu způsobilosti výdajů a vydá příjemci dotace certifikát výdajů;
 • příjemce dotace zašle žádost o platbu správci programu (částku dotace je nutné přepočítat na Kč podle kurzu stanoveného v Příručce pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro příslušnou výzvu pro předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu); nedílnou přílohou žádosti o platbu je kopie certifikátu výdajů a půlroční zprávy o pokroku projektu;
 • správce programu vydá souhlas s proplacením žádosti o platbu a předá ji k úhradě oddělení finančních služeb odboru finančního řízení a Platební jednotky SF Ministerstva pro místní rozvoj;
 • oddělení finančních služeb odboru finančního řízení a Platební jednotky SF Ministerstva pro místní rozvoj provede úhradu z rozpočtové položky správce programu určené pro Program Interreg IIIC na účet příjemce dotace uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (podepisované do 31. 8. 2005) nebo v Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování projektu (podepisované po 1. 9. 2005).

Kontrola a proplácení výdajů spolufinancovaných z fondu Phare

Proces kontroly a proplácení výdajů spolufinancovaných z fondu Phare zahrnuje následující fáze:

 • příjemce dotace předloží prvotní účetní doklady nezávislému auditorovi (podle článku 15.6 Všeobecných podmínek pro grantové smlouvy financované ES v rámci aktivit vně Evropských Společenství), který provede kontrolu účetní správnosti a vydá zprávu auditora;
 • příjemce dotace dále předloží prvotní účetní doklady společně se zprávou auditora příslušné pobočce Centra pro regionální rozvoj ČR, která zkontroluje, zda náklady projektu jsou uznatelné pro spolufinancování z fondu Phare a zda byly vydány v souladu s obsahem projektu (věcná kontrola);
 • příjemce dotace zašle žádost o proplacení dotace ze státního rozpočtu správci programu (částku dotace je nutné přepočítat na Kč podle kurzu stanoveného v Příručce pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro příslušnou výzvu pro předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu); nedílnou přílohou žádosti o platbu je kopie zprávy auditora, kopie schválení vyúčtování od Centra pro regionální rozvoj ČR a půlroční zprávy o pokroku projektu;
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR zašle správci programu potvrzení o provedení věcné kontroly (a na základě žádosti o platbu zajistí proplacení grantu z fondu Phare);
 • správce programu vydá souhlas s proplacením žádosti o platbu (ze státního rozpočtu) a předá ji k úhradě oddělení finančních služeb odboru finančního řízení a Platební jednotky SF Ministerstva pro místní rozvoj;
 • oddělení finančních služeb odboru finančního řízení a Platební jednotky SF Ministerstva pro místní rozvoj provede úhradu z rozpočtové položky správce programu určené pro Program Interreg IIIB CADSES na účet příjemce dotace uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (podepisované do 31. 8. 2005) nebo v Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování projektu (podepisované po 1. 9. 2005).