Příručka pro příjemce ke 3. výzvě v JPD 2

28.03.2009: Metodika postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení určená pro žadatele, kteří podávali projekt v rámci 3. výzvy JPD 2 (tj. od 24. června do 30. září 2005).

Příručka pro příjemce

Příručka pro příjemce je pokračování Příručky pro žadatele. V Příručce pro žadatele se koneční příjemci dozvěděli, podle jakých pravidel mají připravit projekt. Následující Příručka pro příjemce provádí systémem veřejných zakázek, podáváním žádosti o platbu a také udržením výsledků projektu.

Kdy příručku použít ?

V souvislosti se změnou finančních toků od 1. ledna 2006 se po dohodě s Ministerstvem financí ČR změnil postup vyplňování formulářů ISPROFIN. Tyto formuláře vyplněné podle této metodiky musí vyplnit všichni žadatelé ze 3. a dalších výzev JPD 2 a doložit je k žádosti o dotaci. Také při změnách v projektu, které vyvolají nutnost vydání nového Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU, je povinností příjemce dotace vypracovat formuláře ISPROFIN podle této metodiky.

Dokumenty ke stažení:

Metodickou pomůcku pro vyplňování formůlářů ISPROFIN si můžete stáhnout v následujících souborech:

Do vzorů monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu JPD 2 v 1. - 4. výzvě byla doplněna důležitá tabulka "Výnosy projektu v průběhu udržitelnosti projektu", neboť výnosy projektu musí být sledovány po dobu udržitelnosti projektu.
Konečný příjemce má povinnost odevzdávat tuto monitorovací zprávu pobočce CRR vždy do 30 kalendářních dnů po uplynutí každých 12 měsíců po ukončení realizace projektu. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do 30 kalendářních dnů ode dne vydání Rozhodnutí. V případě, že by mezi odevzdáním dvou posledních zpráv uplynout doba kratší než tři měsíce, předkládá konečný příjemce pouze poslední zprávu - tj. zprávu předkládanou po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí.