Charakteristika

Základní charakteristika Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

V roce 2001 Evropská komise rozhodla o zaměření regionu soudružnosti hl. m. Praha na podporu z Cílů 2 a 3 poté, co nebylo možné poskytnout Praze - na rozdíl od ostatních regionů České republiky - podporu v rámci Cíle 1. Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 se region soudržnosti hl. m. Praha uchází o finanční podporu vybraných projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje. Opatření navržená v tomto dokumentu naplňují základní účel Cíle 2, tj. "podporu hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním potížím".

Cíle programu

Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie. Program je výrazně ekologicky orientován a umožňuje mimo jiné realizovat i opatření, která v budoucnu zabrání katastrofickým následkům povodní, k jakým v hl. m. Praze došlo v srpnu roku 2002.

Území působnosti programu

Podpora z Cíle 2 může být přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splní řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. Závazným kritériem pro rozsah vybraného území je limitní podíl 31 % obyvatel hlavního města.

V souladu s "Doporučením pro oblasti Cíle 2" bylo Radou hl. m. Prahy vymezeno převážně spojité území, které zároveň splňuje i dolní mez populační velikosti (30 tis. obyvatel).

S ohledem na provázání kompetencí samosprávy a státní správy při realizaci opatření JPD 2 je vhodné v Praze sledovat úroveň 22 správních obvodů. Výběr území podpory byl projednán Komisí JPD a schválen Radou hl. m. Prahy. Zahrnuje 24 městských částí (NUTSV).
 

Na základě Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 (SLDB 2001) zde žije 30,9 % všech obyvatel Prahy (364,8 tis. obyvatel). Území má rozlohu 201,9 km2, tj. 40,7 % celého města.

Implementační struktura

Při realizaci projektů podporovaných z JPD 2 Praha se žadatel setká s několika subjekty, které vykonávají vůči němu různé činnosti.

Řídicí orgán

Řídícím orgánem JPD 2 je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha Cíl 2.

 • Řídící orgán JPD 2 vykonává činnosti směřující k nastavení systému jako celku; připravuje dokumentaci pro další subjekty v systému a zároveň pokyny pro jednotlivé žadatele.

Zprostředkující subjekty

Zprostředkujícím orgánem v rámci JPD 2 je Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR).

 • zprostředkující orgán, který je pověřen kontrolami projektů na místě realizace projektů; kontrolou projektové dokumentace (formulářů) při vyhotovování smluv o financování projektu a také kontrolou všech potřebných dokladů při podání žádosti o propacení již realizovaného projektu, či jeho části.

Dalším zprostředkujícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti Praha společně se svým sekretariátem Regionální rady.

 • Regionální rada regionu soudržnosti Praha (Zastupitelstvo hlavního města Prahy) plní roli orgánu, který schvaluje seznam vhodných projektů, které tak doporučí k financování z programu JPD 2.
 • Sekretariát Regionální rady (S-RR) poskytuje informace jednotlivým žadatelům, kteří chtějí realizovat projekt; dále provádí sběr, kontrolu a bodové hodnocení projektů.

Vymezené městské části:

 • Praha 1
 • Praha 8; Březiněves; Ďáblice; Dolní Chabry
 • Praha 9
 • Praha 12; Libuš
 • Praha 14; Dolní Počernice
 • Praha 15; Dolní Měcholupy; Dubeč; Petrovice; Štěrboholy
 • Praha - Kbely; Čakovice; Satalice; Vinoř
 • Praha - Horní Počernice
 • Praha - Újezd nad Lesy; Běchovice; Klánovice;