Evaluace

Na základě doporučení Evropské komise a Evaluační jednotky RPS byla zahájena řídícím orgánem JPD 2 ad hoc evaluace programu JPD 2 zaměřená na příčiny nízké absorpční kapacity programu. Projekt "Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity" byl realizován nezávislým evaluátorem.

Hodnotící komisí byla na základě došlých nabídek na zpracovatele projektu vybrána společnost Ernst & Young Audit & Advisory s.r.o., člen koncernu.

Projekt probíhal od října 2006 do února 2007.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zhodnotit dosavadní průběh programu a identifikovat příčiny nízké absorpční kapacity programu JPD 2, zejména ohrožení čerpání z hlediska pravidla n+2, a formulovat doporučení pro stávající a budoucí programové období 2007—2013.

Doporučení

Doporučení, která vyplývají z projektu, jsou mimo jiné zajistit pokračování příznivého trendu čerpání finanční alokace a naplňování cílů programu a monitorovat plnění ukazatelů a indikátorů. V této souvislosti se doporučuje zvážit přehodnocení metodiky výpočtu.

Doporučení pro nové programové období 2007—2013 jsou např. zohlednění silných a slabých míst implementace JPD 2 v novém programu OP Praha - Konkurenceschopnost, věnovat pozornost postupům pro budování absorpční kapacity, nastavit vhodnou pyramidální strukturu indikátorů a ukazatelů.