Komunikační akční plán JPD 2 za rok 2006

27.03.2009: V rámci Komunikačního akčního plánu byla přijata opatření pro zajištění publicity JPD 2. Informace o těchto opatřeních za rok 2006 jsou uvedeny níže.

OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY JPD 2

V rámci propagace a zajištění publicity JPD 2 byly během roku 2006 vydávány brožury, příručky, letáky, propagační materiály jako např. trička, pera, diáře, atd. Program JPD 2 byl také propagován v tisku, televizi a rádiu. Dále se v průběhu každé výzvy pořádaly semináře pro žadatele a interaktivní semináře pro konečné příjemce.

Výčet všech aktivit na propagaci JPD 2:

1) Programové publikace, příručky, brožury

Žadatelům a konečným příjemcům byly poskytnuty v tištěné formě tyto dokumenty:

  • Příručka pro žadatele pro 4. a 5. výzvu s přílohami,
  • Příručka pro příjemce pro 3. a 4. výzvu,
  • Pokyny pro žadatele v GS pro 3. kolo v Grantovém schématu I a
  • Pokyny pro žadatele v GS pro 1. kolo Grantovém schématu II.
Na 6. Monitorovacím výboru JPD 2, konaném 31. května 2006, byla Evropskou komisí schválena Výroční zpráva za rok 2005, která shrnula základní informace o realizaci a pokroku JPD 2 za daný rok. Zpráva byla poté vytištěna (300 ks) a distribuována cílovým skupinám.

2) Letáky

Po ohlasech na "Letáky I", vydané na začátku roku 2005, byl v srpnu 2006 zrealizován projekt TP JPD 2 "Informační letáky II". Na rozdíl od "Letáků I", zaměřených na seznámení s programem JPD 2, byly tentokrát představeny konkrétní realizované projekty včetně jejich rozpočtů.

V rámci analýzy KAP (financováno z TP JPD 2) bylo zpracováno deset ukázkových projektových listů, popisujících konkrétní projekty napříč programem JPD 2.

3) Internetové stránky

Aktuální informace o programu JPD 2 byly zveřejňovány na stránkách Fondů Evropské unie. Další informace bylo možné nalézt na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy     a Centra pro regionální rozvoj    .

4) Propagační předměty

Ve 2. polovině roku 2006 byl zrealizován projekt Technické pomoci JPD 2 "Propagační předměty II". Propagační materiály a tiskoviny byly určeny všem cílovým skupinám, především však konečným příjemcům a žadatelům. V rámci projektu bylo vyrobeno a distribuováno 10 753 ks předmětů a tiskovin (tužky, kalendáře, diáře, trička a další).

5) Semináře, workshopy, konference

Semináře pro žadatele byly pořádány v průběhu každé výzvy/kola výzvy a dále byly realizovány interaktivní semináře pro konečné příjemce ve spolupráci s firmou RAVEN Consulting, a.s. (realizátor projektu TP JPD 2 "Podpora konečným příjemcům a analýza stavu projektů v JPD 2"). V případě zjištění specifické potřeby byla realizována cílená školení na problematické oblasti (vyplňování ISPROFINů, školení k zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách).

5) Digitální média

Výroční zpráva za rok 2005 i Grafický manuál byly během roku 2006 nabízeny jak v tištěné podobě, tak i na CD ROMu (300 ks). V říjnu 2006 bylo vydáno multifunkční CD (500 ks), které zájemcům o program JPD 2 představilo Programový dokument, Programový dodatek, Přehled legislativních opatření, Grafický manuál, Výroční zprávy za rok 2004 a 2005, letáky s typy úspěšných projektů a bulletin za rok 2005. Vytvořené publikační materiály byly distribuovány zprostředkujícím subjektům, konečným příjemcům a dalším partnerům programu.

Sekretariát Regionální rady v červenci 2006 natočil videopořad "Projekty podpořené z EU v Praze".

6) Tisková prohlášení, inzerce, média

Informace o JPD 2 se objevovaly s každou výzvou v nejčtenějších národních a regionálních denících, zpravidla formou půlstránkového inzerátu. Dalšími nejčastěji zveřejňovanými zprávami byly informace o cílech a možnostech finanční podpory v rámci JPD 2, dále kontakty, informace o zrealizovaných projektech a nabídky možností konzultací pro žadatele i konečné příjemce.

Mezi nejčastěji využívaná periodika patřily Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Metro, Právo, Expres, Respekt, Večerník Praha, Ekonom, Listy hl. m. Prahy, Profit, DP Kontakt a další.

Během roku 2006 bylo také dokončeno natáčení krátkého filmu o projektu "Velký Počernický rybník- Rokytka", který se využil pro vlastní propagační aktivity ŘO JPD 2 a byl promítnut na 7. zasedání MV na podzim 2006. Informace o úspěšném žadateli v GS byla zařazena do programu TOP TV.

Čerpání prostředků v JPD 2 bylo propagováno v Českém rozhlase Regina (program Události dne) a v Českém rozhlase 1 - Radiožurnál (program Ozvěny dne), v televizi Nova (pořad Právě teď), Prima a ČT 1 (Zprávy, pořad Večerník z Čech a Dobré ráno s ČT).
Pro propagaci programu JPD 2 a obecně pomoci EU se realizoval projekt fotodokumentace zrealizovaných projektů v programu JPD 2. Profesionální fotografie byly využity pro propagační tiskoviny (kalendáře, novoročenky, inzerce) a pro rubriku projekty na stránkách Fondů Evropské unie.

7) Informační centrum/konzultace

Pracovníci Řídícího orgánu JPD 2, SRR, GS a CRR konzultovali s žadateli a konečnými příjemci jejich otázky jak telefonicky, písemně či osobně na kontaktních místech. Využívá se i možností Informačního centra Útvaru rozvoje hl. města Prahy a ICEU.


Opatření publicity v období 1.1. - 31.12.2006 za všechny subjekty implementace JPD 2
Metoda
Cílová skupina
Dosažená hodnota
Programové publikace, příručky, brožury
Žadatelé, koneční příjemci
 

PPŽ: 4. výzva - 50 ks; 5.výzva - 360 ks

PPP: 3. výzva - 100 ks; 4. výzva - 50 ks

Grafický manuál: 250 ks

Výroční zpráva 2005: 300 ks

Pokyny pro žadatele v GS I: 80 ks

Pokyny pro žadatele v GS II: 60 ks
Letáky
širší veřejnost
 
Leták: 560 ks
Internetové stránky
www.strukturalni-fondy.cz/jpd2
www.praha-mesto.cz/jpd2
širší veřejnost
 

Internetová stránka www.strukturalni-fondy.cz byla inovována v dubnu 2006. Celková návštěvnost sekce JPD 2 se od dubna do září 2006 dostala k 25 000 návštěvníkům.

Návštěvnost u pražských stránek za celý rok 2006 byla 45 792 návštěvníků.

Vložené informace:
23 na www.strukturalni-fondy.cz/jpd2
31 na www.praha-mesto.cz/jpd2    .

Digitální média
koneční příjemci
 

Grafický manuál: 250 ks

Výroční zpráva 2005: 300 ks

Videoprojekt: 55 ks
Tisková prohlášení, inzerce, média
širší veřejnost
 

178 článků

13 inzercí

13 tiskové zprávy

1 tisková konference

9 televizních šotů/rozhovor v TV

4 projekce v rozhlase
Informační centrum/konzultace
žadatelé a koneční příjemci
 
Dotazy jsou rozděleny do tří skupin:
Osobní: 118
Písemné: 135
Telefonické: 202
Semináře

žadatelé a koneční příjemci

14 školení

414 účastníků

Evaluace KAP - analýza mediálních výstupů za rok 2004 a 2005 doporučila pro rok 2007 a pro příští programové období propagaci zrealizovaných projektů. V rámci této analýzy bylo zpracováno 10 projektových listů, popisujících konkrétní projekty jako typové.