Posuzování vlivu projektů na ŽP

27.03.2009: Návod na posouzení vlivu projektů na životní prostředí v rámci programu JPD 2.

Podklady k posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) a z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000


Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA)

Žadatel projektového záměru, u kterého je vyžadováno posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí vyplní přílohu č. 1 Pokynu MŽP č. 3/2004 - Náležitosti oznámení. Žadatel může vyplnit oznámení sám včetně odstavců C a D dle svých informací o projektu. Oznámení předloží žadatel příslušnému odboru životního prostředí (Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy) včetně příloh uvedených na oznámení (např. mapový podklad, podklady pro stavební úřad).

Žadatel " velkého projektu" konzultuje záměr projektu na Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 - seznam záměrů, kategorie I. a II., žadateli jsou vysvětleny postupy posuzování vlivu na životní prostředí.

Žadatel "menšího projektu" (předmět záměru projektu není obsažen v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.) prostuduje pokyn MŽP č. 3/2004. Žadatel, jehož záměr dle článku 4 Pokynu MŽP č. 3/2004 nevyžaduje podání oznámení, nepředkládá vyjádření k projektu z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí. Žadatel prostuduje materiál odsouhlasený MŽP a MMR s názvem "Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.," pokud projekt obsahuje pouze záměry obsažené ve výše uvedeném seznamu, žadatel nepředkládá vyjádření k projektu z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí.

Vyjádření orgánu ochrany přírody ve smyslu: projekt nemá zásadní vliv na životní prostředí, předkládá žadatel (pokud je vyjádření vyžadováno) při předložení žádosti do programu JPD (i v případě sloučeného a stavebního řízení). Žadatel dokazuje vliv projektu na životní prostředí při předložení žádosti vždy, pokud je vyjádření z hlediska vlivu na životní prostředí vyžadováno.

Stanovisko orgánu ochrany přírody (Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy) z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000

Žadatel prostuduje materiál projednaný MMR a MŽP s názvem "Seznam priorit, opatření a podopatření programu JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000". Pokud projekt obsahuje pouze záměry vyjmenované ve výše uvedeném materiálu, stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 není vyžadováno.

Žadatel s projektem vyžadujícím stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 předloží Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dokumenty týkající se projektu. Přesný výčet dokumentů nebyl MŽP stanoven, zahrnuje zejména umístění projektu, vyjádření rozhodnutí stavebního úřadu, projektovou studii, dokumentaci, lokalizaci mapovou přílohou - v měřítku 1:500 či 1:10 000.

Žadatel také předkládá stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na soustavu Natura 2000 nejpozději k podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem o financování.


Dokumenty ke stažení


  • Pokyn MŽP č. 3/2004 (+příloha č. 1) pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004—2006 ke stažení: Metodický pokyn - MŽP č. 3 (doc - 71,68 KB)
  • Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., ke stažení: EIA - seznam (doc - 80,90 KB)
  • Seznam priorit, opatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 ke stažení: NATURA - seznam (doc - 91,14 KB)