Zjednodušená Žádost o platbu JPD2

27.03.2009: Koneční příjemci mají dle Příručky pro příjemce pro všechny dosavadní výzvy povinnosti podávat Žádost o platbu vyplněnou v ELZE, tedy v té samé aplikaci, ve které konečný příjemce vyplňoval samotnou žádost o financování projektu.

Pokud se vyskytnou závažné technické překážky a příjemce nemůže Žádost o platbu vygenerovat v ELZE, v zájmu urychlení administrace plateb a čerpání vyplní konečný příjemce tzv. zjednodušenou Žádost o platbu do vzorového formuláře.

Na základě podání této zjednodušené žádosti příjemcem dotace pracovníci CRR a gestoři grantových schémat ručně zadají žádost do IS MONIT. Konečný příjemce potvrdí správnost údajů v takto vytvořené Žádosti o proplacení výdajů projektu.

Soubory ke stažení